ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA APRIL 2007.

CETVRTAK, 05. april 2007. u 17 sati
Akademik prof. dr Mileva Prvanović, SANU Beograd
Minimalne hiperpovrsi

Apstrakt: Bice prikazane neke unutrasnje osobine minimalnih hiperpovrsi Rimanovih prostora konstantne krivine.

CETVRTAK, 12. april 2007. u 17 sati
Prof. dr Zoran Lučić, Matematički fakultet, Beograd
Nesamerljivost

Apstrakt: Rec teorema izvedena je iz grcke reci theorein (gledati) jer je za Grke, u pocetku, dokazivanje moralo biti samo sinonim za uocavanje, a dokaz se uvek temeljio na ubedljivosti slike koja ga ilustruje. Sasvim novi kvalitet u geometrijskim istrazivanjima dalo je pitagorejsko otkrice da postoje velicine koje nisu samerljive. Dokaz geometrijske istine o postojanju duzi ciji odnos nije jednak odnosu dvaju celih pozitivnih brojeva nije mogao biti utemeljen na uverljivosti slike. Nije bilo dovoljno pozvati se na jasnost procedure koju ilustruje konacno mnogo slika. Bilo je neophodno beskonacno mnogo puta ponoviti istu misaonu shemu ili naciniti indirektan dokaz koji se moze naci u desetoj knjizi Euklidovih Elemenata.Time se iskoracilo u svet pravog matematicog dokazivanja u kome nema samo pukog pozivanja na ociglednost.

CETVRTAK, 19. april 2007. u 17 sati
Prof. dr Milica Stojanović, FON, Beograd
Triangulacija poliedara malim brojem tetraedara

Apstrakt: Razmatra se problem nalazenja minimalne triangulacije za dati poliedar. U tom cilju su opisana dva algoritma koja daju mali broj tetraedara. Takodje su ispitani slucajevi poliedara za koje se moze smanjiti broj tetraedara u triangulaciji.

CETVRTAK, 26. april 2007. u 17 sati
Prof. dr Branko Dragović, Institut za fiziku, Beograd
p-Adicnost i adelicnost dinamickih sistema

Apstrakt: Dinamicki sistemi predstavljaju vaznu oblast matematicke fizike. Oni uglavnom opisuju promene stanja sistema u diskretnom vremenu. Ovo predavanje odnosi se na istrazivanje p-adicnog i adelicnog ponasanja dinamickih sistema sa racionalnim vrednostima fiksnih tacaka. Razmatrace se konkretan primer dinamickih sistema sa transformacijama stanja izomorfnim nekim podgrupama od SL (2, Q) i SL (2, Z). Bice pokazano da svaka racionalna fiksna tacka je indiferentna za beskonacno mnogo p-adicnih slucajeva i moze biti atraktivna ili odbojna za najvise konacno mnogo p-adicnih slucajeva. Relevantan rad: 'Linear Fractional p-Adic and Adelic Dynamical Systems', math-ph/0612058.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric