ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA APRIL 2008.

CETVRTAK, 3. april 2008. u 17 sati
Srdjan Vukmirovic
Kejlijeva projektivna ravan

Apstrakt: Nad poljima realnih i kompleksnih brojeva moguce je definisati projektivne prostore ma koje dimenzije. Sli\v cno je i u slucaju tela kvaterniona H. U slucaju algebre oktoniona O konstrukcija je moguca samo u dimeniziji dva. Kao rezultat dobija se Kejlijeva projektivna ravan OP^2. O konstrukciji i nekim osobinama Kejlijeve ravni bice reci na predavanju.

CETVRTAK, 10. april 2008. u 17 sati
Srdjan Vukmijrovic
Kejlijeva projektivna ravan (drugi deo)

Apstrakt: Pokazacemo da je specijalna prosta Lijeva grupa F_4 grupa automorfizama specijalne Zordanove algebre konstruisane nad hermitskim oktonionskim matricama reda 3. Takodje cemo pokazati da je Kejlijeva projektivna ravan homogen prostor OP^2 = F_4/Spin(9). I vise od toga, to je jedan od simetricnih prostora sa Berzeove liste.

CETVRTAK, 17. april 2008. u 17 sati
Zoran Stanic
Prikaz sofvera SCL

Apstrakt: Glavni deo ovog predavacevog softvera je modul za racunanje maksimalnih grafova uz upotrebu takozvane "star complement" (skraceno SC) tehnike. Softver sadrzi jos dva modula koja koriste ovaj glavni. Softver je dostupan na adresi http://www.matf.bg.ac.yu/~zstanic/scl.htm

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog fakulteta Beograd, Studentski trg 16, na petom spratu u sali 843.

Rukovodilac Seminara dr Srdjan Vukmirovic