ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama


PLAN RADA ZA APRIL 2021.

 

ČETVRTAK, 01.04.2021. u 17:15, sala 821, (V sprat) na Matematičkom fakultetu
Svjetlana Terzić, Univerzitet Crne Gore
TORUSNA TOPOLOGIJA GRASMANOVIH MNOGOSTRUKOSTI Gn,2
zajednički rezultati sa Viktorom M. Buhštaberom
Izučavanje strukture kanonskog dejstva kompaktnog torusa T^n na Grasmanovu mnogostrukost Gn,2 je klasičan problem koji je povezan sa nizom savremenih problema algebarske topologije, algebarske geometrije i matematičke fizike. Predavanje ima za cilj da predstavi naše nedavne rezultate koji se odnose na opis prostora orbita $G_{n,2}/T^n$ u terminima novih pojmova: U toku predavanja će biti opisana kamerna dekompozicija hipersimpleksa $\Delta _{n,2}$ definisana pomoću specijalnog aranžmana hiperravni, a koja služi kao jedan od osnova za opis prostora orbita $G_{n,2}/T^n$ u terminima navedenih pojmova.

ČETVRTAK, 08.04.2021. u 17:15, sala 821, (V sprat) na Matematičkom fakultetu
Predrag Jovanović, Astronomska opservatorija u Beogradu
POSMATRAČKA KOSMOLOGIJA I KOSMOLOŠKI TESTOVI
U ovom predavanju će ukratko biti prikazane osnovne postavke posmatračke kosmologije, kao i najvažniji kosmološki testovi, tj. astronomska posmatranja koja se koriste za određivanje parametara standardnog ΛCDM kosmološkog modela, kao što su: supernove tipa Ia, kosmičko mikrotalasno pozadinsko zračenje, barionske akustične oscilacije i gravitaciona sočiva. Biće prikazane i različite mere za kosmološka rastojanja, od kojih su najvažnija rastojanja po luminoznosti i ugaonom dijametru, a takođe i njihovo praktično korišćenje za određivanje vrednosti kosmoloških parametara pomoću pomenutih kosmoloških testova. Biće objašnjena i tzv. Hablova tenzija, tj. razlika u vrednostima Hablove konstante dobijenim pomoću različitih kosmoloških testova. Pored toga, ukratko će biti predstavljeni i neki rezultati naših istraživanja primene gravitacionih sočiva u posmatračkoj kosmologiji.

ČETVRTAK, 15.04.2021. u 17:15, sala 821, (V sprat) na Matematičkom fakultetu
Dejan Urošević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogrdu
ODREDJIVANJE EVOLUTIVNOG STATUSA OSTATAKA SUPERNOVIH
Beogradska grupa koje se bavi izučavanjem ostataka supernovih već nešto više od dvadeset godina izučava ove objekte u tri različita pravca: ispitivanjem tzv. radio Sigma - D relacije, proučavanjem spektara ostataka supernovih u radio-području i poboljšavanjem računa jednakog učešća između gustine energije magnetnog polja i gustine energije kosmičkog zračenja iz ovih objekata. Nalaženjem preseka između rezultata dobijenih korišćenjem ova tri metoda, može se odrediti evolutivni status nekog ostatka supernove za koji su izvrsena posmatranja u radio-području.Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic