ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2008.

ČETVRTAK, 04.12.2008. u 17 sati, sala BIM
Bojan Radusinović
Dodatak za centralno projektovanje u GCLC-u

Apstrakt: Na pocetku predavanja bice ukratko prikazan softver GCLC autora Predraga Janicica. Zatim ce biti reci o elektronskoj verziji knjige Geometrija prof. Dragomira Lopandica u kojoj smo GCLC upotrebili za konstruisanje slika. Za konstrukciju trodimenzionih slika napravili smo dodatak za centralno projektovanje. Kao jedna od manje trivijalnih konstrukcija bice prikazana konstrukcija pravilnog dodekaedra.

ČETVRTAK, 11.12.2008. u 18 sati, sala 843
Eberhard Malkowsky
VISUALISATION AND ANIMATIONS IN MATHEMATICS

We present several graphics and animations for the visualisation of selected topics from Differential Geometry, Analysis, Functional Analysis and an application in crystallography.

ČETVRTAK, 18.12.2008. u 17 sati, sala 843
Srdjan Vukmirović
PRIKAZ RADA: "CONNECTED COMPACT MINIMAL CHEN-TYPE-1 SUBMANIFOLDS OF GRASMANNIAN MANIFOLDS" (C. BRADA, L. NIGLIO)

U ovom radu su klasifikovane kompaktne minimalne podmnogosturkosti $V$ Grasmanovih mnogostrukosti koje su Chen-ovog tipa 1. To znaci da ako je $j: V \to Gr(k,n) \to \R^{N}$ utapanje, onda su sve su sve koordinate od $j$, sopstvene funkcije jedne te iste sopstvene vrednosti Laplasijana podmnogosturkosti $V.$

ČETVRTAK, 25.12.2008. u 17 sati, sala 843
Stana Nikčević
EKVIAFINI KRIVINSKI OPERATOR

Abstract: Krivinski operatori koji imaju ista svojstva kao krivinski operatori koji odgovaraju proizvoljoj simetricnoj povezanosti sa simetricnim Riccijevim tenzorom su posmatrani. Primenom teorije dekompozicije u afinoj geometriji, dobijena je karakterizacija geometrijskih osobina Codazzijeve strukture, relativne hipersfere i projekivno ravnih struktura (zajednicki rad sa P. Gilkey i U. Simon). Posmatrana je geometrijska reprezentabilnost za razlicite klase ovih operatora (zajednicki rad sa P. Gilkey).

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog fakulteta Beograd, Studentski trg 16, na petom spratu u sali 843.

Rukovodilac Seminara dr Srdjan Vukmirovic