ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2014.

ČETVRTAK, 4.12.2014. u 17:15, sala 301f, MI
Slavik Jablan i Marko Stosic
O HIPERBOLICKIM ZAPREMINAMA I SVEMU OSTALOM

Naslov predavanja je parafraza naziva serije "On Knots and Everything" (World Scientific), ciji je urednik Louis Kauffman.

Predavanje je ispirisano ciklusom predavanja Marka Stosica o hiperbolickim zapreminama, pri cemu ce akcenat u ovom predavanju biti stavljen na racunarske aspekte izracunavanja hiperbolickih zapremina (familija) cvorova i linkova, regularnostima koje su pri tome uocene i hipotezama nastalim iz njih. Svi proracuni vrseni su u programu .Snap Pea. ciji je autor J. Weeks i prosirenju tog progama .Snappy. M. Cullera i N. Dunfielda. Oba programa integrisana su u program .LinKnot. ciji su autori R. Sazdanovic i S. Jablan, koji omogucava rad sa cvorovima i linkovima u Konvejevoj notaciji. Upravo primena Konvejeve notacije omogucila je rad sa familijama i dobijanje nekih novih rezulatata.
Predavanje je zamisljeno kao dijalog i diskusija o teorijskim aspektima proucavanja hiperbolickih zapremina (obuhvacenim ciklusom predavanja M. Stosica) i .prakticnim. aspektima vezanim za primenu racunarskog pristupa. U naslovu predavanja termin .i svemu ostalom.. znaci da ce ovim predavanjem biti dotaknuta mnoga druga podrucja matematike, ukljucujuci prvenstveno .eksperimentalnu matematiku.: primenu obimnih izracunavanja u cilju formulisanja, testiranja i potencijalnog dokazivanja novih hipoteza.


ČETVRTAK, 11.12.2014. u 17:15, sala 301f MI SANU
Branko Dragovic
SUMMATION OF p-ADIC SERIES IN RATIONAL POINTS

It will be considered summation of some p-adic functional series with factorials. In particular, we are interested in the series which are convergent for all p-adic number fields, and have the same integer value for an integer argument. In this talk, we present some interesting results related to such p-adic functional series. Connection with some problems of number theory, including Kurepa hypothesis on left factorial, and combinatorics, will be discussed.

ČETVRTAK, 18.12.2014. u 18:15, sala 301f MI SANU
Marijana Babic
Na predavanju ce biti predstavljen rad: Hitoshi Furuhata - "Hypersurvaces in statistical manifolds"

Apstrakt: Ispitano je koji uslovi za krivinu statističke mnogostrukosti omogućavaju uvodjenje neke vrste standardne hiperpovrši, sto je prvi korak u razvoju teorije statističke podmnogostrukosti. Takođe, uvodi se kompleksna verzija pojma statističke strukture.

ČETVRTAK, 25.12.2014. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Djordje Baralic
KRATAK DOKAZ BREDLIJEVE TEOREME

Apstrakt: Bredlijeva teorema je jedno prosirenje Karnove teoreme za trougao i koniku koja sece tri stranice datog trougla. Karnova teorema je u izvesnom smislu prirodna generalizacija klasicne Cevijeve i Menelajeve teoreme. Na ovom predavanju ce biti izlozen dokaz baziran na klasicnim teoremama projektivne geometrije uz koriscenje softvera Softvera Cinderella, uz cije primene je na elegantan nacin dobijen. Ovaj rad je prihvacen za objavljivanje u American Mathematical Monthly.







Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic