ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama


PLAN RADA ZA DECEMBAR 2016.

 

ČETVRTAK, 01.12.2016. u 17:15, sala 301f, MI
Stana Nikčević, Univerzitet u Beogradu
HOMOTETIČNA KRIVINSKA HOMOGENOST I HOMOTETIČNA HOMOGENOST
Ispitivane su razlike između nekoliko pojmova krivinske homogenosti i pokazano je da je pojam koji su uveli Kovalski i Vanžurova generalizacija dobro poznatog pojma krivinske homogenosti. Grupa homotetije ima suštinski značaj u ovoj analizi. Dobijena je kompletna klasifikacija homotetičnih homogenih mnogostrukosti koje nisu homogene i koje imaju neku skalarnu krivinsku in varijantnu koja nije jednaka nuli. Pokazano je da su takve mnogostrukosti kohomogenosti jedan. Opisana je takođe kompletna lokalna geometrija u slučaju kada koeficijent homotetije definiše "razdvojeno proširenje". Rezultati su dobijeni u saradnji sa Eduardom Garcia-Riom i Peterom Gilkijem.


ČETVRTAK, 15.12.2016. u 17:15, sala 840, Matematički fakultet
Marijana Babić, Matematički fakultet
REALNE FORME KOMPLEKSNIH POLUPROSTIH LIJEVIH ALGEBRI
Predavanje je preglednog karaktera, bazirano na 10. glavi knjige Lie Groups,Alfred Gray. Definisacemo koriscene pojmove iz ranijih glava kako bi svi zainteresovani mogli da prate izlaganje.
Posebno nas interesuju razdeljena i kompaktna realna forma kompleksnih poluprostih Lijevih algebri. Posmatracemo Kartanovu dekompoziciju poluprostihrealnih algebri i dokazati da je jedinstvena do na izomorfizam.


ČETVRTAK, 22.12.2016. u 17:15, sala 301f, MI
Nataša Djurdjević, Matematički fakultet
TRODIMENZIONE CR PODMNOGOSTRUKOSTI NA S3xS3
Na predavanju ce biti opisana blizu Kelerova struktura na S3xS3 i bice izneti neki od rezultata o trodimenzionim CR podmnogostrukostima na S3xS3. Opisacemo CR podmnogostrukosti cija skoro kompleksna distribucija D1 nije integrabilna i PD1 je ortogonalno na D1, gde je P produkt struktura.
Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic