ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama


PLAN RADA ZA DECEMBAR 2017.

 

ČETVRTAK, 14.12.2017. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Miloš Djorić, Matematički Fakultet, Beograd
GEODEZIJSKE LINIJE NA BLIZU KELEROVOJ MNOGOSTRUKOSTI S3xS3
Blizu Kelerova mnogostrukost S3xS3 je jedan od 4 mogucih primera blizu Kelerovih homogenih mnogostrukosti dimenzije 6, pri cemu se metrika na njoj razlikuje od standardne euklidske produkt metrike.
U cilju klasifikacije specijalnih klasa podmnogostrukosti ove mnogostrukosti (narocito hiperpovrsi), bitno je poznavanje eksplicitnih formula geodezijskih linija, o cemu ce biti reci na ovom predavanju.


ČETVRTAK, 21.12.2017. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Miloš Petrović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
HOLOMORFNO PROJEKTIVNA PRESLIKAVANJA GENERALISANIH HIPERBOLIČKIH KELEROVIH PROSTORA I UOPŠTENJA
Predavanje se bavi holomorfno projektivnim preslikavanjima generalisanih hiperboličkih Kelerovih prostora, ali i uopštenjima kako pomenutih prostora tako i njihovim preslikavanjima. Od posebnog značaja biće skoro geodezijska i F-planarna preslikavanja generalisanih Rimanovih mnogostrukosti i mnogostrukosti sa nesimetričnom linearnom koneksijom. Razmatraće se i holomorfno projektivna preslikavanja generalisanih eliptičkih i paraboličkih Kelerovih prostora. Konačno, biće predstavljeni sistemiparcijalnih diferencijalnih jednačina za egzistenciju nekih specijalnih infinitezimalnih transformacija mnogostrukosti sa nesimetričnom linearnom koneksijom. Rezultati koji će biti predstavljeni na predavanju deo su nedavno odbranjene doktorske disertacije "Holomorfno projektivna preslikavanja generalisanih hiperboličkih Kelerovih prostora i uopštenja"


ČETVRTAK, 28.12.2017. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Andrijana Dekic, Matematički Institut SANU
PREDSTAVLJANJE RADA "FROM CERTAIN LAGRANGIAN MINIMAL SUBMANIFOLDS OF THE 3-DIMENSIONAL COMPLEX PROJECTIVE SPACE TO MINIMAL SURFACESIN THE 5-SPHERE" (J. BOLTON, C. SCHARLACH, L. VRANCKEN AND L.M. WOODWARD)
They study 3-dimensional Lagrangian submanifolds, without totally geodesic points, of the 3-dimensional complex projective space $\mathbb{C}P^3(4)$ which satisfy Chen's equality. They show how to associate with a submanifold a minimal surface in $\mathbb{S}^5(1)$ of which the ellipse of curvature is a circle.
Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic