ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA FEBRUAR 2014.

ČETVRTAK, 20.2.2014. u 17:15, sala 301f, MI
Djordje Zikelic
Naslov: Teoreme o cetvorouglovima i konikama (Theorems about quadrilaterals and conics)
Autori: Djordje Baralic, Branko Grbic, Djorjde Zikelic

Apstrakt: U ovom radu proucavamo tvorouglove upisane i opisane oko konika. Nase istrazivanje vodjeno je eksperimentima u matematickom softveru "Cinderella". Tako, prosirujemo vec poznate rezultate projektivne geometrije konika i pokazujemo kako matematicki softver moze da donese nove ideje u teorijskoj i primenjenoj matematici.
Rad je objavljen u "International Journal of Computer Mathematics":
http://arxiv.org/abs/1303.5497.

PONEDELJAK, 27.2.2014. u 17:15 casova, sala 301F, MI
Miloje M. Rakovic, Prirodno-matematicki fakultet, Nis
ELEMENTARNA VEZA HEMIJSKOG I MATEMATICKOG U GENETSKOM KODU

Apstrakt: Genetski kod (GK) formalno se svodi na dve azbuke, cetvoroslovnu nukleotidnu [(U, C, A, G) (uracil, citozin, adenin, guanin)] i 20-slovnu aminokiselinsku (A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, Y, W) (alanin, cistein, asparaginska kiselina, glutaminska kiselina, fenilalanin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, leucin, metionin, asparagin, prolin, glutamin, arginin, serin, treonin, valin, triptofan)]. Iz prve azbuke generisu se troslovne reci (varijacije trece klase sa ponavljanjem iz skupa od cetiri elementa), tzv. kodoni, koji zapravo predstavljaju hemijske agregacije od po tri nukleotidna molekula, kojima su kodirane aminkiseline, uz vazenje sinonimije (degeneracija GK). Familije od po cetiri rece sadrze isti koren reci, te je, otuda, GK predstavljen dvema tablicama: tablicom od 16 dubleta i tablicom od 64 tripleta, svaka u po tri varijante. U predavanju ce biti pokazano da aranzmane i distribucije molekulskih agregacija unutar ovih dveju tablica prati jedinstvo fiziohemijskih svojstava molekula i elementarnih matematickih pravilnosti, ispoljenih u ravnotezama broja cestica (atoma i nukleona) u klasama i potklasama molekula.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic