ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama


PLAN RADA ZA FEBRUAR 2020.

 

ČETVRTAK, 20.02.2020. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Milan Zlatanović, Prirodno matematički fakultet Niš
NESIMETRICNA TEORIJA GRAVITACIJE I SASAKI-AJNSANOVE 5-MNOGOSTRUKOSTI
Razmatraju se koneksije sa tatalno antisimetricnom torzijom na nesimetricnoj Rimanovoj mnogostrukosti koje zadovoljavaju Ajnstanovu metricku jednacinu. Nadjeni su potrebni i dovoljni uslovi pod kojima Hermiske, para-Hermitske, kontkaktne i para-kontaktne mnogostrukosti (M,G=g+F) zadovoljavaju Ajnastanovu metricku jednacinu. Dobijeni uslovi su izrazeni u terminima Nijenhuis tenzora i spoljasnjeg proizvoda antisimetricnog dela metrike. U dimenziji 5, dobijamo da egzistencija koneksije sa antismetricnom torzijom koja zadovoljava Ajnastanovu metricku jednacinu je ekvivalentna egzistenciji Sasaki-Ajnsanove 5-mnogostrukosti i obratno, svaka Sasaki-Ajnstanova 5-mnogostrukost generise dve familije koneksija sa antisimetricnom torzijom koja zadovoljava Ajnastanovu metricku jednacinu.Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic