ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA JUN 2010.

ČETVRTAK, 03.06.2010. u 17 sati, sala 301f, MI
Miroslava Antic
Slant podmnogostrukosti sfere S6

Apstrakt: Podmnogostrukost neke skoro kompleksne mnogostrukosti je slant ukoliko je Kelerov ugao, odnosno ugao izmedju slike proizvoljnog tangentnog vektora pri skoro kompleksnom preslikavanju i tangentnog prostora konstantan. Slant podmnogostrukosti sfere S6 moraju biti povrsi, ali nema puno poznatih primera. Predavanje je prikaz dosadasnjih napora Srdjana Vukmirovica i M. Antic da klasifikuju minimalne slant podmnogostrukosti sfere S6, u pitanju su jos nedovrseni rezultati. Bice prikazani pokretni reperi koji su prilagodjeni odnosu prema skoro kompleksnoj strukturi i time pogodni za proucavanje povrsi i veze izmedju oblika elipse krivine i ostalih osobina.

ČETVRTAK, 10.06.2010. u 17 sati, sala 301f, MI
Mirjana Milijevic
Geometrija CR podmnogostrukosti kompleksnih prostornih formi

Apstrakt: Neka je $M'$ $(n+p)$-dimenzionalna kompleksna prostorna forma tj. Kelerova mnogostrukost konstantne holomorfne sekcione krivine. Za podmnogostrukost $M$ dimenzije $n$ od $M'$ kazemo da je CR podmnogostrukost maksimalne CR dimenzije ako je kompleksna dimenzija prostora $T(M) \intersection JT(M) = \frac{n-1}{2}$. Sa $J$ smo oznacili skoro kompleksnu strukturu na $M'$. Na predavanju cemo izloziti neke originalne rezultate dobijene na CR podmnogostrukostima maksimalne CR dimenzije u kompleksnim prostornim formama. Rezultati su dio buduce magistarske teze i nastali su zajednickim radom sa profesoricom Mirjanom Djoric.

ČETVRTAK, 17.06.2010. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Stana Nikcevic
Krivina u Vajlovoj geometriji

Apstrakt: Predstavicu osnovne pojmove vezane za Waylovu geometriju i osnovne karakteristike ove geometrije. Upoznacu Vas sa najnovijim rezultatima vezanim za geometrijsku realizaciju i krivinske dekompozicije u toj geometriji. Rezultati su dobijeni u zajednickom radu sa Peter Gilkeyem (University of Oregon) i Udo Simonom (Technische Universitat Berlin).

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Miroslava Antic