ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA MAJ 2011.

ČETVRTAK, 05.05.2011. u 17 sati, sala 301F, MI
Aleksandar Lipkovski
Poceci opste teorije relativnosti

Apstrakt: Fizika dvadesetog veka smatra da je opstu teoriju relativiteta, bas kao i specijalnu deset godina pre toga, Otkrio Albert Ajnstajn 1915. godine. Medjutim, uporedo sa ovim zvanicnim misljenjem fizickog mainstream-a poslednjih dvadesetak godina se pojacava kriticko saglrdavanje Ajnstajnovog doprinosa, pre svega u smislu podeljenosti zasluga za ova dva otkrica. Uz Ajnstajnovo ime se pojavljuju i imena dva najveca matematicara kraja devetnaestog i pocetka dvadesetog veka. U vezi sa specijalnom teorijom relativnosti to je Anri Poenkare, a u vezi sa opstom teorijom relativnosti – David Hilbert. Bice izlozena istorija otkrica pravih jednacina opste teorije relativnosti, na osnovu Ajnstajnovih i Hilbertovih radova i materijala iz licne Hilbertova prepiske, analizirane i objavljene u toku poslednjih petnaestak godina.

ČETVRTAK, 12.05.2011. u 17 sati, sala 301f, MI
Borislav Gajic
Naslov: Galilejeva geometrija

Apstrakt: U osnovi klasicne mehanike izmedju ostalih leze Galilejev princip relativnosti i Galijeva grupa trnasformacija prostor-vremena. Polazeci od invarijantnosti u odnosu na Galilejevu grupu, opisacemo neke pojmove Galilejeve 1+1 geometrije.

ČETVRTAK, 19.05.2011. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Pavle Mladenovic
Naslov predavanja: Granicne teoreme teorije ekstremnih vrednosti i primene

Apstrakt: U uvodnom delu predavanja bice reci o osnovnim rezultatima teorije ekstremnih vrednosti, koji su sadrzani u radovima Gnedenko (1943), Balkema and de Haan (1974) i Leadbetter (1974), kao i o mogucim primenema ove teorije. U nastavku ce biti prikazani rezultati predavaca i njegovih saradnika dobijeni poslednjih godina.

ČETVRTAK, 26.05.2011. u 17 sati, sala 301f, MI SANU
Mileva Prvanovic
Naslov: Konformno invarijantni tenzori skoro Hermitovih mnogostrukosti pridruzeni antiholomorfnom tenzoru krivine

Apstrakt: Primenjujuci tehniku dekompozicije Hermitovog vektorskog prostora pri dejstvu unitarne grupe, G. Goncev (Pliska, vol.9, 1987) je odredio tenzor koji je nazvao "Vajlova komponenta antiholomorfnog tenzora krivine". Ovde je taj tenzor dobijen direktnom primenom konformnih transformacija na antiholomorfni tenzor krivine. Takodje su odredjeni i neki drugi konformno invarijantni tenzori.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Miroslava Antic