ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama


PLAN RADA ZA MAJ 2017.

 

PETAK, 05.05.2017. u 17:15, sala 706 Matematickog Fakulteta u Beogradu (4. sprat)
Theodore Popelensky, MGU, Moscow
THE STEENROD ALGEBRA mod p, p>2, NEW ADDITIVE BASES
In this talk we shall discuss some classical results on the additive bases in the Steenrod algebra mod 2,and their generalization to the Steenrod algebra mod p, p>2.
To be more precise, the Steenrod algebra of stable cohomology operations mod 2 is generated by the Steenrod squares and the Adem relations, while for p>2 it is generated by the Pontryagin powers, the Bockstein element and the Adem relations. Considering an associative algebra given in terms of generators and relations one has a problem to recognize whether two elements are equal or not. Hence it is quite useful to have suitable additive bases for such an algebra,discuss certain additive monomial bases for the Steenrod algebras which appear to be useful for p=2 (among them bases of Milnor elements, admissible elements, Wall elements, Arnon X,Z,C bases should be mentioned) and our recent results for p>2.


ČETVRTAK, 18.05.2017. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Miodrag Mateljević, akademik SANU
GEOMETRIJA PROSTORA MINKOVSKOG
Razmatrana je povezanost geometrije prostora Minkovskog sa specijalnom teorijom relativnosti. Pokazano je da grupa redukovanih Lorencovih transformacija izomorfna sa grupom Mebijusovih transformacija na dvodimenzionoj sferi.

ČETVRTAK, 25.05.2017. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Nataša Djurdjević
NEKE HIPERPOVRŠI HOMOGENE BLIZU KELEROVE S^3xS^3
Na predavanju će biti predstavljen još uvek ne objavljen rad "On some hypersurfaces of the homogenous nearly Kahler S^3xS^3" čiji su autori Zejun Hu, Zeke Yao i Yinshan Zhang.
Biće pokazano da na homogenoj blizu Kelerovoj S^3xS^3 ne postoje totalno umbiličke, kao ni hiperpovrši koje imaju paralelnu drugu fundamentalnu formu. Biće predstavljena i kompletna klasifikacija hiperpovrši kod kojih operator oblika A i indukovana skoro kontaktna struktura F zadovoljavaju uslov AF=FA. Ispostavilo se da kod ovih hiperpovrši operator oblika A ima tačno tri konstantne glavne krivine 0, (\sqrt{3})/6 i (-\sqrt{3})/6, pri čemu je strukturno vektorsko polje U glavni pravac koji odgovara glavnoj krivini 0. Takođe, skoro produkt struktura P ima veoma važnu ulogu u ovoj klasifikaciji, pa će biti pokazane i neke njene osobine.
Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic