ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama


PLAN RADA ZA MAJ 2018.

 

ČETVRTAK, 03.05.2018. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Lenka Glavaš, Matematički fakultet Beograd
UTICAJ NEDOSTAJUĆIH PODATAKA NA ASIMPTOTSKO PONAŠANJE MAKSIMUMA STACIONARNOG NIZA
U mnogim istraživanjima sreću se nekompletni podaci. Osnovno teorijsko pitanje je koji deo informacija je sačuvan u njima. Sa stanovišta teorije ekstremnih vrednosti zadatak od interesa je proučavanje asimptotskog zajedničkog ponašanja maksimuma kompletnih i nekompletnih uzoraka.
U ovom predavanju prvo će biti prikazani najznačajniji rezultati u vezi sa ovim zadatkom za stacionarne slučajne nizove koji zadovoljavaju uslove slabe zavisnosti. Zatim će akcenat biti na novim rezultatima za ekstremalni granični problem nekompletnih uzoraka iz stacionarnog slučajnog niza za koji nije zadovoljen jedan od uslova slabe zavisnosti. Predavanje je bazirano na zajedničkim radovima sa P. Mladenovićem i G. Samorodnickim.


ČETVRTAK, 24.05.2018. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Theodore Popelensky, MGU, Moskva
ALGEBRAIC K-THEORY OF GENERALIZED TRIANGULAR MATRIX RINGS
Assume A is an associative ring with 1. Quillen defined higher algebraic K-groups for the ring A as the homotopy groups of the `plus-construction' to BGL(A):
Ki(A)=πi(BGL+(A)),   i ≥ 1.
Remind that also one has K0N(A) which is defined in terms of finitely generated projective left modules over A
...
In our talk we discuss similar statement for much more general situation. We define a tensor-like uppertriangular structure and define its Ki-group for all i. Then we prove that for all i such Ki-group is the direct sum of Ki-groups of diagonal part of the structure.


ČETVRTAK, 31.05.2018. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Ivko Dimitrić, Penn State University Fayette, USA
n U JEDAN PRESLIKAVANJE I INVARIJANTE FUNKCIJA REALNE PROMENLJIVE
Razmatrane su funkcije realne promenljive kod kojih za svaku vrednost koja funkcija uzima postoji tačno n elemenata koji se u tu vrednost preslikavaju. Odredjene vrste funkcija, kao što su parne, neparne, involutivne, etažno periodične i druge inverzne funkcije biće predstavljene. Neke dodirne tačke sa geometrijom biće osvetljene.
Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic