Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama


PLAN RADA ZA MAJ 2022.

 

ČETVRTAK, 05.05.2022. u 17:15, On-line
Milica Grbović Ćirić, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet
NEKE SPECIJALNE VRSTE KRIVIH, REPERA I POVRŠI U PROSTORIMA MINKOVSKOG
Na predavanju će biti izložen kratak pregled nekih rezultata doktorske disertacije. Najpre ćemo se upoznati sa osnovnim pojmovima u prostorima Minkovskog, od kojih neki nemaju odgovarajuće ekvivalente u euklidskim prostorima. Zatim će biti reči o rektifikacionim krivama u prostoru Minkovskog R^3_1, kao i o nekim Manhajmovim parovima krivih u prostorima R^3_1 i R^4_1. Govorićemo o Bišopovim reperima krive koji su dobro definisani u svakoj tački krive i na kraju ćemo definisati uvijene površi druge vrste u prostoru R^3_1 i objasniti po čemu se razlikuju od uvijenih površi.

ČETVRTAK, 12.05.2022. u 17:15, On-line
Jovana Ormanović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
PASKALOVA TEOREMA I d-KONSTRUKTIBILNE KRIVE
Na predavanju će biti prikazan master rad. Na početku izlaganja ćemo razmotriti Paposovu teoremu. Iako u svojoj biti skromna (u njenoj formulaciji se javljaju samo dva elementarna pojma - pojam tačke i pojam prave, kao i jedna relacija - relacija incidencije) ona je početak niza interesantnih teorema i velika pokretačka snaga u razvoju matematike. Zatim pažnju preusmeravamo na Paskalovu teoremu koju možemo smatrati njenom generalizacijom, dok će nas dalje razmatranje odvesti do teme $d$-konstruktibilnih krivih. Kriva $S$ stepena $t$ je $d$-konstuktibilna ako postoji $d+t$ crvenih i $d+t$ plavih pravih koje se seku u $(d+t)^2$ različitih tačaka od kojih $d(d+t)$ leži na krivoj $C$ stepena $d$, a preostalih $t(d+t)$ na krivoj $S$.

ČETVRTAK, 19.05.2022. u 17:15, On-line
Ana Đurđevac, FU Berlin
REPREZENTACIJA SLUČAJNIH PROMENLJIVIH NA SFERI
Osnovna motivacija za posmatranje slučajnih promenljivih na površima potiče od parcijalnih diferencijalnih jednačina (PDJ) na pokretnim površima sa slučajno promenljivim koeficijentima. Prvo ćemo razmatrati egzistenciju i jedinstvenost rešenja PDJ na krivim stohastičkim pokretnim domenima. Rezultati su bazirani na opštoj teoriji o rešavanju PDJ na pokretnim domenima. Ovo je zajednički rad sa C. Elliott i C. Lewis. Osnovno pitanje u ovim modelima je kako predstaviti slučajno polje na površi. Jedan od pristupa je konstrukcija višestepene serijske ekspanzije izotropnog Gausovog slučajnog polja na sferi, koja se sastoji od nezavisnih Gausovih koeficijenata i lokalne baze. Na kraju ćemo diskutovati o mogućoj generalizaciji problema na druge površi. Ovo je zajednički rad sa M. Bachmayr.

ČETVRTAK, 26.05.2022. u 17:15, On-line
Zoran Rakić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Naslov i rezime ce biti naknadno dostavljeni.
Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic