ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2008.

ČETVRTAK, 06. nov. 2008. u 18 sati, sala BIM
Jelena Grujić, Ivan Dimitrijević
Oktonioni i korenski sistem Lijeve algebre g_2 (1. deo)

Abstract: Na predavanju se prvo uvode oktonioni metodom udvajanja algebri. Zatim se detaljno proucavaju grupaG_2 automorfizama i algebra g_2 derivacija oktoniona. Krajnji cilj je da algebru g_2 dekomponujemo na prirodan nacin. Taj dekompozicija je upravo korenska dekompozicija algebra g_2 kao proste Lijeve algebre.

ČETVRTAK, 13. nov. 2008. u 17 sati, sala 843
Tijana Šukilović
Oktonioni i korenski sistem Lijeve algebre g_2 (2. deo)

Apstrakt: Na predavanju se prvo uvode oktonioni metodom udvajanja algebri. Zatim se detaljno proucavaju grupaG_2 automorfizama i algebra g_2 derivacija oktoniona. Krajnji cilj je da algebru g_2 dekomponujemo na prirodan nacin. Taj dekompozicija je upravo korenska dekompozicija algebra g_2 kao proste Lijeve algebre.

ČETVRTAK, 20. nov. 2008. u 17 sati, sala 843
Miloš Milovanović
Sintetski pristup Lijevim grupama i algebrama

Apstrakt: Na predavanju ce biti reci o nacinu na koji je Lie uveo pojam Lijeve grupe i algebre, kao i o ekvivalentnosti tog zasnivanja Lijevih grupa i nekih drugih. Predavanje je ispirisano sledecim Lijevim citatom: "The reason why I have postponed for so long these investigations, which are basic to my other work in this field, is essentially the following. I found these theories originally by synthetic considerations. But I soon realized that the synthetic method is for discovery, as difficult it is to give a clear exposition on synthetic investigations, which deal with objects that till now have almost exclusively been considered analytically. After long vacillations, I have decided to use a half synthetic, half analytic form. I hope my work will serve to bring justification to the synthetic method besides the analytical one".

CETVRTAK, 27. novembar 2008. u 17 sati
Mirjana Milijević, Banja Luka
Grupe holonomija invarijantnih povezanosti

Apstrakt: Na predavanju ce biti dat dokaz teoreme Wang-a u reduktivnom slucaju, de Rham-ova dekompozicija homogenog prostora kao i neka tvrdjenja vezana za ivarijantne skoro kompleksne strukture na homogenom prostoru.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog fakulteta Beograd, Studentski trg 16, na petom spratu u sali 843.

Rukovodilac Seminara dr Srdjan Vukmirovic