ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama


PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2022.

 

ČETVRTAK, 24.11.2022. u 17:15, sala 301f Matematickog instituta SANU
Srđan Vukmirović, Matematički fakultet, Beograd
LEVO INVARIJANTNE METRIKE NA LIJEVIM GRUPAMA
(deo 1/3 - Hiperbolička geometrija)

Malo je poznato da Hiperbolički prostor $H^n$ poseduje prirodnu strukturu Lijeve grupe. Upravo kroz taj primer pokazaćemo šta znači da je metrika na Lijevoj grupi levo invarijantna. Takođe ćemo videti kako se, do na izometriju, klasifikuju levo invarijantne metrike na datoj Lijevoj grupi.Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Srđan Vukmirović