ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama


PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2023.

 

ČETVRTAK, 02.11.2023. u 17:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36 i On-line
Jozef Mikeš, Palacky University Olomouc, Olomouc, Češka
ON GEODESIC MAPPINGS AND THEIR GENERALIZATIONS, CONTRIBUTION OF ACAD. MILEVY PRVANOVICH INTO THIS THEORY
Especially, she studied geodesic mappings of special recurrent spaces and holomorhically projective mappings of Kaehler and product spaces. Her works inspired me.
In this lecture we present new results of geodesics and geodesic mappings of special spaces. Also we present holomorphically and F-planar mappings of spaces with affine connection.

ČETVRTAK, 09.11.2023. u 17:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36 i On-line
Miloš Djorić, Matematički fakultet, Beograd
YAMABE SOLITONI NA HIPERPOVRSIMA BLIZU KELEROVIH MNOGOSTRUKOSTI
Na predavanju ce biti prikazani rezultati o hiperpovrsima blizu Kelerovih mnogostrukosti koje imaju strukturu Yamabe solitona, sa Ribovim (Hopfovim) vektorskim poljem kao solitonskim vektorskim poljem. Sve takve hiperpovrsi su obavezno Hopfove i na njima se pojmovi kvazi-Yamabe solitona i Yamabe solitona se poklapaju.
Takodje, ove hiperpovrsi su potpuno odredjene uslovima da je Ribovo vektorsko polje Kilingovo, kao i da je skalarna krivina hiperpovrsi konstantna.
Koristeci ovo tvrdjenje i neke ranije poznate rezultate, moguce je klasifikovati sve ovakve solitone kada je ambijentna mnogostrukost neka specijalna Kelerova ili blizu Kelerova mnogostrukost (kompleksna prostorna forma, kompleksna kvadrika ili jedna od cetiri sestodimenzionalne homogene blizu Kelerove mnogostrukosti).
Ovi rezultati su sadrzaj koautorskog rada prihavcenog za stampu u Mediterranean Journal of Mathematics: Quasi-Yamabe and Yamabe solitons on hypersurfaces of nearly Kähler manifolds, B.-Y. Chen, M. B. Djoric, M. Djoric.

ČETVRTAK, 16.11.2023. u 17:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36 i On-line
Miroslava Antić, Matematički fakultet, Beograd
KLASA KONFORMNO RAVNIH AFINIH HIPERSFERA
Bavicemo se conformno ravnim afinim hipersferama u terminima visestrukosti sopstvenih vrednosti Shoutenovog tenzora. Bice data klasifikacija u slucaju da Shoutenov tenzor ima najvise jednu sopstvenu vrednost visestrukosti 1.

ČETVRTAK, 23.11.2023. u 17:15, On-line
Handan Yıldırım, Istanbul University
ON LEGENDRIAN DUAL SURFACES OF A SPACELIKE CURVE IN THE 3-DIMENSIONAL LIGHTCONE
In this talk which is based on the joint work with Kentaro Saji given in K. Saji, H. Yıldırım, Legendrian dual surfaces of a spacelike curve in the 3-dimensional lightcone, Journal of Geometry and Physics, 179 (2022), 104593, taking into account the Legendrian dualities in S. Izumiya, H. Yıldırım, Extensions of the mandala of Legendrian dualities for pseudo-spheres in Lorentz-Minkowski space, Topology and its Applications, 159 (2012), 509-518, which are extensions of the Legendrian dualities in S. Izumiya, Legendrian dualities and spacelike hypersurfaces in the lightcone, Moscow Mathematical Journal, 9 (2009), 325-357, we first introduce new extended Legendrian dualities for the 3-dimensional pseudo-spheres of various radii in Lorentz-Minkowski 4-space. Secondly, by connecting all of these Legendrian dualities continuously, we construct Legendrian dual surfaces (lying in these 3-dimensional pseudo-spheres) of a spacelike curve in the 3-dimensional lightcone. Finally, we investigate the singularities of these surfaces and show the dualities of the singularities of a certain class of such a surface in the 3-dimensional lightcone.

ČETVRTAK, 30.11.2023. u 17:15, On-line
Semsi Eken Meric, Mersin University, Department of Mathematics, Mersin, Turkey
SOME REMARKS ON RIEMANNIAN SUBMERSION WHOSE TOTAL SPACE ADMITS RICCI SOLITON
A submersion between Riemannian manifolds, acting on the horizontal distribution by preserving both the metric and the structure, is speaking Riemannian submersion. This talk deals mainly with a Riemannian submersion whose total spaces admit a Ricci soliton. Here, considering potential field of Ricci soliton, we give some characterizations for which any fiber of such a submersion or target manifold to be Ricci soliton or almost Ricci soliton.Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Srđan Vukmirović