ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2008.

CETVRTAK, 16. okt. 2008. u 17 sati, sala 843
Vladica Andrejić
Princip dualnosti za Osermanove mnogostrukosti (prvi deo)

Apstrakt: Na ovom predavanju bavicemo se principom dualnosti. Dacemo motivaciju i pregled uradjenih stvari, kao i mogucnosti koje nam se pruzaju u radu sa neresenim problemima u ovoj oblasti. Nakon toga bavicemo se specijanim Osermanovim mnogostrukostima. Osnovni cilj je dokazati princip dualnosti iz veoma jakih uslova koje namecu specijalne Osermanove mnogostrukosti. Na pocetku cemo pokusati da bolje shvatimo izotropne vektore i prostore jer je citava prica data u pseudo-Rimanovoj metrici i tu dajemo nekoliko originalnih lema koje nam kasnije pomazu. Na kraju cemo videti originalne rezultate i potencijne mogucnosti koje nas mogu dovesti do konacnog dokaza.

CETVRTAK, 23. okt. 2008. u 17 sati, sala 843
Vladica Andrejić
Princip dualnosti za Osermanove mnogostrukosti (drugi deo)

Apstrakt: Na ovom predavanju bavicemo se principom dualnosti. Dacemo motivaciju i pregled uradjenih stvari, kao i mogucnosti koje nam se pruzaju u radu sa neresenim problemima u ovoj oblasti. Nakon toga bavicemo se specijanim Osermanovim mnogostrukostima. Osnovni cilj je dokazati princip dualnosti iz veoma jakih uslova koje namecu specijalne Osermanove mnogostrukosti. Na pocetku cemo pokusati da bolje shvatimo izotropne vektore i prostore jer je citava prica data u pseudo-Rimanovoj metrici i tu dajemo nekoliko originalnih lema koje nam kasnije pomazu. Na kraju cemo videti originalne rezultate i potencijne mogucnosti koje nas mogu dovesti do konacnog dokaza.

CETVRTAK, 30. oktobar 2008. u 17 sati
Miroslava Antić
Nizovi minimalnih utapanja sfere S^{2n+1}

Apstrakt: Neka je $f$ imersija minimalne povr\v si $M$ u jedini\v cnu sferu neparne dimenzije $S^{2n+1}$. Ejiri je u {\sl Equivariant minimal immersions of $S^2$ into $S^{2m}(1)$} uveo pojam elipse krive vi\v seg reda. U ovom radu za povr\v s $M$ \v cijih prvih $(n-2)$ elipse su krugovi formiramo niz minimalnih povr\v si koje ispunjavaju isti uslov vezan za elipse krivine i ispitujemo kada i da li je mogu\' ce da su neke dve povr\v si tog niza kongruentne putem izometrije koja menja orijentaciju. Ovo je zajedni\v cki rad L. Vranckenom.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog fakulteta Beograd, Studentski trg 16, na petom spratu u sali 843.

Rukovodilac Seminara dr Srdjan Vukmirovic