ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2011.

ČETVRTAK, 13.10.2011. u 17 sati, sala 301F, MI
Milos Djoric
Naslov: Vajerstrasova reprezentacija minimalnih povrsi

Apstrakt: Uz osvrt na definiciju i karakterizacije minimalnih povrsi, kao i na izotermalne koordinate, bice predstavljena lokalna i globalna Vajerstrasova reprezentacija

ČETVRTAK, 20.10.2011. u 17 sati, sala 301f, MI
Stana Nikcevic
Naslov: Kaehler-Weylove mnogostrukosti

Apstrakt: Ispitivana je geometrija 4-dimenzionih Kaehler-Weylovih mnogostrukosti. Pokazali smo da postoji jedinstvena Kaehler-Weylov struktura za svaku 4-dimenzionalnu para/pseudo Hermitsku mnogostrukost i da je svaki 4-dimenzioni algebarski Kaehler-Weylov krivinski tenzor moguce geometrijski realizovati. Rezultati su dobijeni u zajednickom radu sa M.Brozos-Vazquezom i P.Gilkeyem

ČETVRTAK, 27.10.2011. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Veljko Vujicic
Naslov: CETVORODIMENZIONI PROSTOR SA GEOMETRIJSKO-KINEMATICKIM VEZAMA

Apstrakt: Uvodni prosti primeri opste nesaglasnosti o pojmovima: tacke, polozaja tacke - geometrijske i kinematicke; vektor i vektor polozaja tacke. Sistem od N tacaka, povezanih sa 3N-3 veza svodi se na cetvorodimenzionu metriku geometrijskog prostora, svojstva duzine, a ne na svojstveni "prostor-vreme'. Glavni primer takve cetvorodimenzione metrike je planetarni sistem Sunca.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Miroslava Antic