ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2013.

ČETVRTAK, 10.10.2013. u 17 sati, sala 301F, MI
Dirk Huylebrouck, mathematics professor at the Department for Architecture, Faculty of the Arts, KULeuven, Belgium
Title: POLYHEDRA ON HYPERBOLOIDS

ABOUT THE LECTURE:
A spherical cat ate too much, a Euclidean cat took too many risks on the road, while a hyperbolic cat needed to be fed. In the talk, their cat houses will be specified: a fat cat fits in any regular polyhedron, while a flat cat can be nicely covered by tessellations, but what about the hungry cat? Here, we need .hyperbolic polyhedra.: they do not fit on a sphere, but on a hyperboloid. They could interest the creative geometric minds: while almost everything seems to have been said about regular polyhedra, polyhedra with vertices on a hyperboloid still need to be discovered. The talk will propose some examples, but the list surely will not be exhaustive. And so, perhaps some dreamy mathematician will one day elaborate a hyperbolic cosmic Mysterium for comets with a hyperbolic trajectory, equivalent to Kepler.s Mysterium for the planets with their elliptic orbits. Note: no cats will be hurt during the talk.

ABOUT THE LECTURER:
Dirk Huylebrouck obtained his Ph.D. in linear algebra from the University of Ghent, Belgium, in 1986. He spent 9 years in Congo, until an official diplomatic incident interrupted his stay. This propelled him to Portugal and to the European Division of Maryland University, until his American (military) students went to Iraq. He returned to Africa, to Burundi, but only for 3 years, because of the genocide in neighboring Rwanda. Since 1996, he has taught in the Department of Architecture Sint-Lucas, Brussels-Ghent, Belgium. He has edited the column .The Mathematical Tourist. in .The Mathematical Intelligencer., since 1997. In 2002 he won the .Lester Ford Award. for best mathematical paper in .The American Mathematical Monthly.. He probably is better known for his re-discovery of the Ishango rods (the oldest mathematical objects), for organizing the first clockwise 400m, or for having revealed errors in the mathematics of Leonardo da Vinci, in the Brussels. Atomium, in a Fibonacci artwork in Belgium, or in a painting of Eva.s forbidden fruit..

ČETVRTAK, 17.10.2013. u 17 sati, sala 301f, MI
Prof. dr Mileva Prvanovic SANU
1.Naslov: HOLOMORFNO PROJEKTIVNA PRESLIKAVANJANA NA SEMISIMETRIE ANTI- KAEHLEROVE MNOGOSTRUKOSTI
2.IZVESTAJ SA KONFERENCIJE

1. Sazetak: Dokazano je ako se anti-Kaehlerova mnogostrukost (M,g,J) moze H-projektivno preslikati na semisimetricnu anti-Kaehlerovu mnogostrukost (M',g',J), onda su obe mnogostrukosti konstantne totalno realne sekcione krivine, ili je mnogostrukost (M,g,J) holomorfno pseudosimetricna.

2. Nekoliko reci o utiscima sa konferencije "The 13th International Conference of Tensor Society on Differentioal Geometry and its Applications" koja je odrzana u Jasiju (Rumunija), 3-7.09.2013.

ČETVRTAK, 24.10.2013. u 17 sati, sala 301f, MI
Jelena Grujic (Matematicki Fakultet Beograd)
TITLE: NONLOCAL MODIFIED GRAVITY

Abstract: We will give some solutions of nonlocal modified gravity, where nonlocality is of the type $ R^(-1) F(\Box) R $.

ČETVRTAK, 31.10.2013. u 17:30, sala 301f MI SANU
Ivan Dimitrijevic Matematicki Fakultet u Beogradu,
TEMA: MATH TENSOR

Apstrakt: Math Tensor je paket za Wolfram Mathematicu koji podrava tenzorski ran. Math Tensor je mogu koristiti i za sibolie rane, kao i za rane u "konkretnoj" metrici.

Napomena: Promena vremena potka predavanja zbog predavanja Prof Dzon Lenoks, Univerzitet Oxford (predavanje Nauka i Religija sa potkom u 16.30).Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic