ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za DECEMBAR 2019.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 05.12.2019. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Radoš Bakić, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
O NEKIM NEJEDNAKOSTIMA U KOMPLEKSNOM DOMENU
Na predavanju će biti reči o nekim nejednakostima u kompleksnom domenu koje su u vezi sa simetričnim polinomima. Takođe će biti prikazani neki rezultati naših matematičara u ovoj oblasti (Adamović, Đoković).

ČETVRTAK, 19.12.2019. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Radoš Bakić, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Miodrag Rašković, Matematički institut SANU

SLOBODNA TEMA
Zašto je bolje što ne važi stav potpunosti za logike drugog reda (sa standardnom interpretacijom) i još ponešto o problemima u vezi aksiome partitivnog skupa.

ČETVRTAK, 26.12.2019. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miloš Adžić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Miodrag Rašković, Matematički institut SANU

GEDELOV POJMOVNI REALIZAM
Gedel je svoju poziciju u filozofiji matematike često nazivao pojmovnim realizmom, pre nego matematičkim platonizmom za koji se njegovo ime obično vezuje. Na predavanju će biti reči o odnosu ovih stanovišta i promenama kroz koje su Gedelove filozofske ideje prolazile tokom godina.


Beograd, 2019.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković