ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za maj 2015.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 7.05.2015. U 15:00
Dr Stevan Berber ,PhD, EEE Director The University of Auckland, NEW ZEALAND
MATEMATICKI MODELI BEZICNIH TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA I MREZA
Rezime: Ovaj seminar je odnosi na matematicko modelovanje telekomunikacionih sistema u slucaju kada su signali predstavljeni u diskretnom obliku. Zbog slucajne prirode signala na izlazi iz izvora informacije, kao i slucajne prirode telekomunikacionog kanala, u matematickoj analizi sistema se koristi teorija stohastickih procesa diskretnog vremena. Seminar se sastoji iz tri dela: u prvom delu ce se reci nekoliko reci o Oklandu i Oklandskom Univerzitetu. U drugom delu ce se napraviti kratak osvrt na problem vremenske diskretizacije signala sa aspekta primene u komunikacionim sistemima. U trecem delu ce se predstaviti procedura matematickog modelovanja i analize viseucesnicki sistemi sa prosirenim spektrom koji se koriste u mobilnim radio mrezama i slicnim sistemima.

ČETVRTAK, 14.05.2015. U 15:00
Marija Boricic
SUPPES-STYLE SEQUENT CALCULUS FOR PROBABILITY LOGIC
Abstract

Beograd, 2015.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković