ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za april 2017.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.PONEDELJAK, 03.04.2017. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Vladimir Drekalovic, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore u Niksicu
DOKAZ I MATEMATICKI PLATONIZAM
Rezime: Glediste matematickog platonizma prema kojem matematicki objekti postoje mozemo pratiti još od antickog vremena. Naime, vec u nekim od Platonovih dijaloga nalazimo njegove obrise. Vezu tog gledista sa pojmom dokaza mozemo posmatrati barem u dva konteksta. Prvi se odnosi na pokusaje da se tvrdnja o ontoloskom statusu matematickih objekata dokaze i na taj nacin odbrani. Neki anticki pokusaji da se takav dokaz izvede imaju metafizicki karakter. S druge strane, jedan skorasnji pokusaj dokaza te tvrdnje ima kao pozadinu drugaciju krajnost – ekstremni empirizam. Drugi kontekst se odnosi na sljedece pitanje: da li se dokazivanje novih cinjenica proizvoljne matematicke teorije moze posmatrati bez protivrecnosti u vezi sa gorepomenutim gledistem matematickog platonizma o postojanju matematickih objekata?


PONEDELJAK, 10.04.2017. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Jovana Kostic i Katarina Maksimovic, Filozofski fakultet, Beograd
TENIJEROVA STRUKTURALNA SINTAKSA I FORMALNI JEZIK PREDIKATSKE LOGIKE
Rezime: Na predavanju ce biti predstavljene ideje francuskog lingviste Tenijera (Lucien Tesniére) koje su dovele do zasnivanja takozvanih gramatika zavisnosti (dependency grammars). Ispitacemo u kojoj se meri te ideje mogu dovesti u vezu sa formalnim jezikom predikatske logike. Mogucnost tog povezivanja sugerise Tenijerovo shvatanje glagola kao necega što ima centralnu ulogu u odredjivanju sintaksne strukture recenice, a koje je blisko shvatanju predikata u predikatskoj logici. Takodje je Tenijerovo pripisivanje valentnosti glagolima u vezi sa pripisivanjem arnosti predikatima. Na kraju cemo se osvrnuti na znatno poznatiju alternativu gramatikama zavisnosti – gramatike konstitucije (constituency grammars) ciji je glavni predstavnik Comski (Noam Chomsky) i ispitati koja od navedene dve vrste lingvistickih teorija jeste bliza predikatskoj logici.

 

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************