ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
RELATIVITY THEORY AND COSMOLOGICAL MODELS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele za DECEMBAR 2019.
SREDA, 04.12.2019. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Dr Milorad Popović, Scientist Emeritus, Fermilab, USA
FERMILAB I EKSPERIMENTALNA FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA
Eksperimenti na visokim energijama zahtevaju akceleratore velikih snaga; retkost pojave interesantnih fenomena zahteva ne samo velike energije akceleratorskog snopa nego i ogroman broj čestičnih sudara. U toku predavanja posebna pažnja biće posvećena opisu akceleratorskog kompleksa u Fermilab-u, raznim tehničkim rešenjima i značaju međnarodne saradnje u gradnji akceleratora i eksperimentalnih detektora. Akceleratori su veoma skupe mašine, ali korisne ne samo za fundamentalna otkrića. Par primera će ilustrovati značaj akceleratora i u svakodnevnom životu.SREDA, 18.12.2019. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Igor Salom, Institut za fiziku, Beograd
DEKONTRAKCIONA FORMULA ZA sl(n,R) ALGEBRE I NJENA PRIMENA U TEORIJI GRAVITACIJE
Specijalna linearna grupa nad poljem realnih brojeva SL(n, R) javlja se kao relevantna grupa simetrije u mnogim fizičkim modelima, a naročito u alternativnim modelima teorije gravitacije. Primena ove simetrije u fizici zahteva poznavanje reprezentacija sl(n,R) algebre, pri čemu su od posebnog značaja njene spinorske reprezentacije. Konstrukcija ovih reprezentacija otežana je činjenicom da su one nužno beskonačno dimenzionalne, kao i da fizička primena diktira bazis u kome je neophodno naći generatore. U ovom predavanju izložićemo metod konstruisanja generatora specijalne linearne grupe pomoću takozvane dekontracione (Gelmanove) formule i njenog uopštenja. Na kraju ćemo ilustrovati primenu generalizovane dekontrakcione formule u afinim teorijama gravitacije.

SREDA, 25.12.2019. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Danijela Branković, Elektrotehnicki fakultet, Beograd
ASIMPTOTSKO PONAŠANJE KOSMOLOŠKOG PARAMETRA a(t)
U ovom predavanju ćemo posmatrati asimptotiku kosmološkog parametra a(t) u ΛCDM modelu univerzuma. Pokazaćemo da, ukoliko je Λ≠0, univerzum mora biti ravan i kosmološki parametar a(t) će imati eksponencijalni rast u beskonačnosti.


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati po najavi: sredom u 11:00h, sala 301f Matematikog instituta SANU, III sprat, Knez Mihailova 36.

prof. dr Žarko Mijajlović
Rukovodilac seminara
Tatjana Jakšić Kruger
Sekretar seminara