ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
RELATIVITY THEORY AND COSMOLOGICAL MODELS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele za mart 2017.
SREDA, 01.03.2017. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
prof. Ilija Lukačević
RELATIVISTIČKA HIDRODINAMIKA
Rezime: Sa relativističkog stanovišta biće izložen tenzor energije savršenog fluida pomoću sopstvenih vrednosti. Biće reči uglavnom o idealnom gasu. Otud jednačine hidrodinamike i jednačine kontitnuiteta. Sa istog stanovišta izložiće se pojam nestišljivosti i pojam vrtloženja.


SREDA, 08.03.2017. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
nauč. sav. Milan Dimitrijević
NAŠE PREDSTAVE O UNIVERZUMU U PROŠLOM I OVOM VEKU
Rezime: Razmotriće se kako su se menjale naše pretstave o Univerzumu od početka dvadesetog veka do danas i uloga razvoja nauke i tehnologije koja je uticala na to. Započećemo sa shvatanjem koje je tada vladalo, da je Univerzum stacionaran i beskonačan i do kakve je promene došlo posmatranjima na tada najvećem teleskopu od dva i po metra na Maunt Vilson opservatoriji. Izložićemo otkrića i doprinos Harlou Šeplija, Henrijete Svon Livit, Miltona Hjumasona, Edvina Habla, Aleksandra Fridmana, Žorža Lemetra i Džordža Gamova, potvrde teorije Velikog praska, otkriće da se Vasiona širi, uvodjenje hipoteze o tamnoj energiji i diskutovaćemo budućnost Kosmosa u zavisnosti od njene prirode.

SREDA, 22.03.2017. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Katica R. (Stevanović) Hedrih, Matematicki institut SANU
ANGULAR VELOCITY AND INTENSITY CHANGE OF THE BASIC VECTORS OF POSITION VECTOR TANGENT SPACE OF A MATERIAL SYSTEM KINETIC POINT: 8 EXAMPLES
Abstract: Nonlinear transformations from affine to functional curvilinear coordinate systems are point out. New expressions of angular velocity and intensity change of the basic vectors of position vector tangent space of a material system kinetic point in generalized curvilinear functional space are presented. In eight different curvilinear functional space expressions of angular velocity and intensity change of the basic vectors of position vector tangent space of a material system kinetic point are derived. All results are original derived by Lecturer and in opinion of Lecturer are important for investigation and research in area of dynamical cosmology models.

SREDA, 29.03.2017. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
nauč. sav. Slobodan Ninković
VREME I KOSMOLOGIJA - POGLEDI ILJE PRIGOŽINA
Rezime: Ilja Prigožin (Ilya Prigogine, 1917-2003), dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1977. godine, razvio je, između ostalog, i teoriju vremena. U ovoj teoriji ključno pitanje se odnosi na entropiju i tzv. vremensku strelu u savremenim fizičkim teorijama. Kosmologija se ne zaobilazi. Kao primer može se navesti sledeće poređenje: „kod Ajnštajnovog modela ne postoji starost Vasione, ali nema ni vremenske strele, kod modela Velikog praska postoji starost Vasione, ali takođe nema vremenske strele, dok kod stacionarnog modela (autora Bondija, Golda i Hojla) nema starosti, ali je prisutna vremenska strela“.


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati po najavi: sredom u 11:00h, sala 301f Matematikog instituta SANU, III sprat, Knez Mihailova 36.

prof. dr Žarko Mijajlović
Rukovodilac seminara
dr Miloš Milovanović
Sekretar seminara