ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
RELATIVITY THEORY AND COSMOLOGICAL MODELS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele za MART 2018.
SREDA, 07.03.2018. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Danijela Branković, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
REGULARNO PROMENLJIVE FUNKCIJE I KOSMOLOŠKI PARAMETRI
Rezime: U ovom predavanju biće izložena primena teorije regularno promenljivih funkcija u asimptotskoj analizi rešenja Fridmanovih jednačina (Mijajlović et al. 2012; 2015). Poseban značaj će imati jednačina ubrzanja, jer je kao linearna diferencijalna jednačina drugog reda pogodna za primenu teorije regularno promenljivih funkcija.Takođe će se diskutovati o fizičkim interpretacijama koje prirodno proizilaze iz navedene teorije.


SREDA, 14.03.2018. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Viktor Radović, Matematički fakultet u Beogradu
ANALIZA KOSMOLOŠKIH PARAMETARA PRIMENOM PRAVILNO PROMENLJIVIH FUNKCIJA
Rezime: Jedan od najvećih srpskih matematičara, Jovan Karamata, je početkom XX veka uveo pojam pravilno promenljivih funkcija. Pravilno promenljive funkcije imaju široku primenu u različitim oblastima matematike, kao što je teorija brojeva, kompleksna analiza, teorija verovatnoća i teorija diferencijalnih jednačina. Pored značaja koje one imaju u matematici, pravilno promenljive funkcije se mogu primeniti i u drugim oblastima. U predavanju će biti izložena njihova primena u kosmologiji i to prvenstveno u analizi asimptotskog ponašanja kosmoloških parametara (Mijajlović et al., 2012; 2015). Dobijena rešenja dobro opisuju prihvaćeni ΛCDM model, ali pružaju i mogućnost za drugačije interpretacije koje će takođe biti diskutovane na predavanju.Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati po najavi: sredom u 11:00h, sala 301f Matematikog instituta SANU, III sprat, Knez Mihailova 36.

prof. dr Žarko Mijajlović
Rukovodilac seminara
Tatjana Jakšić Kruger
Sekretar seminara