ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA APRIL 2013. GODINE

Utorak, 09.04.2013. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Djordje Baralic, Matematicki Institut SANU
Veljko Vranic, Prva kragujevacka gimnazija, Kragujevac
Branko Grbic, Djordje Zikelic, Matematicka gimnazija, Beograd

PROJEKAT 'Cinderella Srbija'

Rezime: Pre 3 meseca projekat popularizacije matematike 'Ziva matematika' koji se realizuje pod okriljem Matematickog instituta SANU i Centra za promociju nauke, kupio je licencirani naucni softver Cinderella, koji pruza ogromne mogucnosti u proucavanju projektivne, euklidske i neuklidske geometrije, mehanike, fizike, fraktala, itd. kao i u obrazovanju. Njegovo jednostavno okruzenje i poseban programski jezik Sindy Script, omogucavaju nam da vizuelizujemo mnoge apstraktne objekte u matematici. Nedavna dva naucna rada na arXivu: http://arxiv.org/abs/1303.5497 i http://arxiv.org/abs/1209.4795 su neki od najvaznijih rezultata nase grupe, u kojoj se kao koautori pojavljuju i gimnazijalci.
Na predavanju cemo predstaviti softver, nasa interesovanja i planove, ali najvaznije ilustrovacemo konkretnim eksperimentima i animacijama mogucnosti koriscenja softvera u svrhu naucnog i udukativnog rada u matematici.

Utorak, 16.04.2013. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:

Ninoslava Savic, Visoka poslovna skola strukovnih studija Novi Sad
RAZVOJ MODELA ZA MONITORING I EVALUACIJU INFORMACIONOG DRUSTVA SRBIJE

Rezime: Predmet rada pripada oblasti informacionog drustva, njegovog razvoja i mehanizama za pracenje i merenje tog razvoja. Merenje razvoja informacionog drustva, kao slozene pojave opisane skupom medjusobno korelisanih pokazatelja, zahteva najpogodniju metriku kojom bi se prevazisla slozenost i olaksalo izvodjenje zakljucaka. Centralno mesto predstavlja projektovanje modela koji definise postupke pracenja i evaluacije razvoja informacionog drustva Srbije. Projektovani model je implementiran kroz pracenje razvoja informacionog drustva Srbije u petogodisnjem periodu, na domenu privrede i domenu populacije. Rezultat je bio sagledavanje aktuelnog stanja, otkrivanje i kvantifikovanje "kriticnih tacaka", kao i predvidjanje njegovog buduceg razvoja.
Kljucne reci: informaciono drustvo, bencmarking indikatori, digitalne podele, indeks digitalne polarizacije, klaster analiza, I-odstojanje

Utorak, 23.04.2013. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:

Goran Grubic, Fakultet organizacionih nauka
MODEL POSLOVNE INTELIGENCIJE U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU PROIZVODNIH SISTEMA ZASNOVAN NA KONCEPTIMA SEMANTICKOG VEBA

Rezime: Predmet predavanja je razvoj modela poslovne inteligencije u elektronskom poslovanju proizvodnih sistema zasnovanog na konceptima semantickog veba. Obradjena je tehnoloska osnova realizacije modela kroz tri aspekta: odabir komponenti informacionog sistema poslovnog okruzenja; razmatranje tehnologija, alata i dostupnih razvojnih biblioteka za poslovnu inteligenciju; razmatranje tehnologija, alata i dostupnih biblioteka za semanticki veb. Postavljeni su projektni zahtevi modela na osnovu analize poslovnog modela proizvodnih preduzeca u kooperativnim mrezama. Na osnovu projektnih zahteva, u skladu sa odabranim tehnologijama, izlaze se arhitektura modela. Na kraju se razmatraju rezultati evaluacije modela i naucni doprinosi. Kljucne reci: poslovna inteligencija, elektronsko poslovanje, proizvodni sistemi, semanticki veb

Utorak, 30.04.2013. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Aleksandar Djokovic, Fakultet organizacionih nauka
STRUKTURNA KORELACIONA ANALIZA U INTERPRETACIJI VEKTORSKIH KOEFICIJENATA KORELACIJE

Rezime: Predmet ovog istrazivanja je analiza visedimenzionalnog rasporeda podataka, odredjivanje parametara raspodela, sa posebnim osvrtom na metode multivarijacione analize u procesu zakljucivanja stepena medjuzavisnosti slucajnih promenljivih, kao i testiranje statisticke znacajnosti. Glavni akcenat u istrazivanju je usmeren na definisanju test statistike za poredjenje dve korelacione strukture, koje ce biti interpretirane vektorskim koeficijentima korelacije. Poseban osvrt u ovom istrazivanju bice primena nacina rangiranja metodom Ivanovicevog odstojanja, u okviru kojeg ce biti inkorporiran odnos izlaznih i ulaznih velicina izrazen kroz vektorski koeficijent korelacije. Izvodjenje dokaza o slaganju I-odstojanja sa normalnom raspodelom daje novu dimenziju u daljem koriscenju i razvoju metode I-odstojanja.
Kljucne reci: Rangiranje, vektorski koeficijent korelacije, I-odstojanje.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic