ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA APRIL 2015. GODINE

Utorak, 7.04.2015. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Veljko Milutinovic, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Beogradu
FROM RATS AND WINEFLIES OVER HORSES AND CHICKEN TO ANTS AND EXADATA

Abstract: Science moved from rats to wineflies to accelerate the experimenting, then, for further acceleration, turned to supercomputers, i.e., multicores (Intel, horses), and manyflow (NVidia, chicken), but now the time has come for ants (dataflow), which will be able, for BigData, to achieve ExaData a decade before any controlflow, easily explainable via Feynman's principles.

Utorak, 14.04.2015. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:

NEMA SASTANKA SEMINARA ZBOG USKRSNJIH PRAZNIKA

Utorak, 21.04.2015. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Professor Sahra Sedighsarvestani, Missouri University of Science and Technology
TOWARDS QUANTITATIVE MODELING OF RELIABILITY FOR SUSTAINABLE CRITICAL INFRASTRUCTURE: CHALLENGES AND ADVANCES

Abstract: Critical infrastructure systems are increasingly reliant on cyber infrastructure that enables intelligent real-time control of physical components. This cyber infrastructure utilizes environmental and operational data to provide decision support intended to increase the efficacy and reliability of the physical system and facilitate mitigation of failure. Correctly implemented, the ultimate result of these efforts is more sustainable use of non-renewable resources and reduction of environmental impact. However, realistic imperfections such as corrupt sensor data, software errors, or communication outages can cause failure in an otherwise functional physical infrastructure, defying the purpose of intelligent control. As such, justifiable reliance on cyber-physical critical infrastructure is contingent on rigorous investigation of the effect of intelligent control, including modeling and simulation of failure propagation within the cyber-physical infrastructure. We discuss challenges in and recent advances towards development of quantitative models and accurate simulation methods for cyber-physical critical infrastructure systems, with focus on the reliability of smart grids and intelligent water distribution networks.

Short bio: Dr. Sahra Sedigh Sarvestani is an Associate Professor of Electrical and Computer Engineering and Computer Science and a Research Investigator with the Intelligent Systems Center at the Missouri University of Science and Technology. She received the B.S. degree from the Sharif University of Technology and the M.S. and Ph.D. degrees from Purdue University, all in electrical engineering. Her current research centers on development and modeling of dependable networks and systems, with focus on critical infrastructure. Her projects include research on dependability of the electric power grid, large-scale water distribution networks, and transportation infrastructures. Her past and present research sponsors include the US and Missouri Departments of Transportation, the Department of Education, the National Security Agency, and the EU FP7 Program on Smart Monitoring of Historic Structures. She is a Fellow of the National Academy of Engineering's Frontiers of Engineering Education Program. She held a Purdue Research Foundation Fellowship from 1996 to 2000. She is a member of HKN, IEEE, and ACM.

Utorak, 21.04.2015. u 15:15h, Sala 301f, MI SANU:
Professor Ali Hurson, Missouri University of Science and Technology
ENERGY-EFFICIENT ALGORITHMS FOR DATA RETRIEVAL FROM INDEXED PARALLEL BROADCAST CHANNELS

Abstract: Constraints on the energy, bandwidth, and connectivity of mobile devices complicate the timely and reliable access to public data. Energy is often the most stringent constraint, necessitating techniques that facilitate operation in energy-saving modes. Broadcasting, typically over parallel channels, has proven to be an effective method for dissemination of public data to mobile devices. However, the employment of parallel channels introduces challenges associated with channel switches and conflicts due to the concurrent accesses to multiple data items that ultimately increase energy consumption and response time. The detrimental effects on energy consumption and response time can be alleviated by scheduling the retrieval of data items in an order that reduces the number of passes over the air channels and channel switches between the parallel channels.

This research, proposes several scheduling algorithms that achieve the aforementioned objectives. To further improve energy consumption and response time, the scope of our scheduling algorithms has been enhanced by replication of popular data items. The proposed scheduling algorithms, both with and without replication, have been simulated and simulation results are presented and analyzed. These results show that the proposed scheduling algorithms, compared to some heuristic based methods, have greater impact in reducing the energy consumption and response time. This reduction is shown to be more pronounced with replication of data items.

Index Terms: Algorithm/protocol design and analysis, energy management, query processing, ubiquitous computing, broadcasting

Short bio: A. R. Hurson is a professor of departments of Computer Science, and Electrical and Computer Engineering at Missouri S&T. For the period of 2008-20012 he served as the computer science department chair. Before joining Missouri S&T, he was a professor of Computer Science and Engineering department at The Pennsylvania State University. His research for the past 30 years has been supported by NSF, DARPA, Department of Education, Air Force, Office of Naval Research, NCR Corp., General Electric, IBM, Lockheed Martin, Penn State University, and Missouri S&T. He has published over 300 technical papers in areas including database systems, multidatabases, global information sharing processing, application of mobile agent technology, object oriented databases, Mobile and pervasive computing, computer architecture and cache memory, parallel and distributed processing, dataflow architectures, and VLSI algorithms. Professor Hurson has been active in various IEEE/ACM Conferences and has given tutorials on global information sharing, database management systems, supercomputer technology, data/knowledge-based systems, dataflow processing, scheduling and load balancing, parallel computing, and Pervasive computing. Currently, he is serving as an ACM distinguish lecturer, Editor-in-Chief Advances in computers, editor of The CSI Journal of Computer Science and Engineering, and editor of Computing Journal.

Utorak, 28.04.2015. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
dr Vjekoslav Bobar, Uprava za zajednicke poslove republickih organa, Vlada Republike Srbije
INTEGRISANI FUZZY PRISTUP ZA RESAVANJE PROBLEMA IZBORA PONUDJACA U PROCESU ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE

Apstrakt: Cilj ovog rada jeste da ukaze na mogucnosti unapredjenja donosenja odluke o izboru ekonomski najprihvatljivijeg ponudjaca u procesu elektronske javne nabavke (e-nabavke) gde postoji veliki broj ponudjaca, a izbor najprihvatljivijeg izmedju njih vrsi se na osnovu veceg broja kvalitativnih i kvantitativnih kriterijuma. U ovom slucaju, unapredjenje izbora ponudjaca moze se izvrziti primenom integrisanog fuzzy pristupa gde se vrsi odredjivanje vrednosti pridruzenih izlaznih promenjivih koje odgovaraju tezinama kvalitativnih kriterijuma koje pripadaju fuzzy skupu putem defazifikacije, odnosno izbora jedne vrednosti izlazne kvalitativne promenjive uz kvantifikovanje iste i uporedjivanje sa kvantitativnim kriterijumima. Za primenu integrisanog fuzzy pristupa u radu je razvijen fuzzy sistem za podrsku odlucivanju (FSPO) Ciji su benefiti i efikasnost primene prikazani na resavanju slucaja javne nabavke u drzavnom organu Republike Srbije.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic