ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA APRIL 2021. GODINE

Zbog trenutne epidemiološke situacije, predavanja na seminaru će se održavati na daljinu, a slušaoci mogu da ih prate preko linka https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9SoUTORAK, 06.04.2021. u 14:15, sala 301f, MI SANU
Jozef Kratica, Matematički institut SANU
NEKE OSOBINE PROBLEMA {k}-PAKOVANJA GRAFOVA
Za dati graf G i pozitivan ceo broj k, funkciju f:V(G)→N[0} nazivamo funkcijom {k}-pakovanja ako za svaki čvor vV(G) vrednost f(N[v]) ne prelazi k. Maksimalnu moguću vrednost f(V(G)) u odnosu na sve funkcije {k}-pakovanja obeležavamo sa L{k}(G) a dati problem nazivamo problem {k}-pakovanja. U ovom izlaganju će biti prikazani novi rezultati u vezi ovog problema. Prvo će biti prikazana veza između slučajeva k=1, k≥2 i relaksacije odgovarajućeg problema celobrojnog linearnog programiranja, kao i dovoljni uslovi optimalnosti. U drugom koraku će biti data konstruktivna procedura za nalaženje odgovarajućih vrednosti k, za koje je L{k}(G) moguće rešiti u polinomijalnom vremenu izvršavanja. Zatim će biti uspostavljena veza između funkcije {1}-pakovanja i poznatog problema nalaženja maksimalnog skupa izolovanih čvorova (independent set number). Na kraju će biti date egzaktne vrednosti L{k}(G) za neke specijalne klase grafova, kao i nekoliko opštih gornjih i donjih granica.

UTORAK, 13.04.2021. u 14:15, sala 301f, MI SANU
Aleksandra Labus, Fakultet organizacionih nauka
AN APPLICATION OF SOCIAL NETWORK INSTAGRAM IN HIGHER EDUCATION
This lecture discusses the possibilities of employing social network Instagram in higher education e-learning. Numerous studies have shown that the application of social networks can encourage collaboration among students and increase motivation for e-learning. Over the past few years, the number of Instagram users has grown and opportunities for its implementation in education have increased. To test the possibilities of integrating Instagram related activities in formal e-learning, we have performed a pilot study within undergraduate studies at the Faculty of Organizational Sciences. Participants were third-year students who attended the course E-business. Students were involved in Instagram challenges organized by teachers for one month. After completing the e-learning challenge, students were given an Instagram story quiz to test their knowledge. The students completed an online survey and expressed their attitudes on this type of learning. The results show students' readiness to use Instagram as an e-learning tool. They think this type of activity challenges their creativity and enables them to learn in new and motivating ways.

UTORAK, 20.04.2021. u 14:15, sala 301f, MI SANU
Branka Rodić, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
ENHANCING SMART HEALTHCARE IN DENTISTRY: AN APPROACH TO MANAGING PATIENTS' STRESS
This lecture presents a model of a smart healthcare service for stress management in dental patients during the interventions. The main goal is to provide dental clinics with a model that enables introducing a stress management service into everyday practice and provides patients with a better experience in a typically stressful situation. The approach is based on employing wearable sensors for monitoring physiological parameters, and a mobile application for progressive muscle relaxation therapy. Dental patients who participated in the study were divided into experimental and control groups. Participants from the experimental group were treated with progressive muscle relaxation through mobile health application with audio content, and patients from the control group were not exposed to any relaxation method. Heart rate was measured in both groups through three test phases: pre-intervention, intervention, and post-intervention.
Evaluation of the anxiety level was performed using the STAI test. Results show that the measured heart rate in the post-intervention phase is lower than in the intervention phase in both testing groups, as well as in the pre-intervention phase. STAI scores were significantly higher in the control group through all test phases. The research found that the proposed system applied to dentist patients may relieve their anxiety symptoms and decrease stress level, which improves the patients’ experience and leads to higher patients' satisfaction.

UTORAK, 27.04.2021. u 14:15, sala 301f, MI SANU
Nataša Kovač, Univerzitet Donja Gorica, Crna Gora
PRIMENA POPULACIONIH METAHEURISTIKA U REŠAVANJU DINAMIČKOG HIBRIDNOG PROBLEMA DODELE VEZOVA SA MINIMIZACIJOM TROŠKOVA
Problemi odlučivanja u pristaništu imaju značajan uticaj na operativne karakteristike kontejnerskog terminala. Produktivnost kontejnerskog terminala direktno zavisi od efikasnog načina planiranja operacija povezanih sa utovarom i istovarom broda. Jedan od glavnih faktora koji utiču na efikasnost i ekonomičnost terminala je alokacija vezova. Dodela vezova je kompleksan postupak raspoređivanja brodova na unapred definisane pozicije duž slobodnih vezova u pristaništu. Donošenje kvalitetnih odluka u procesu dodele vezova je važan proces, jer utiče na celokupan transport kontejnera kroz terminal. Uzimajući u obzir ograničenja egzaktnih metoda u rešavanju problema alokacije vezova, metaheurističke metode su prirodan pristup pri rešavanju ove grupe transportnih problema. U predavanju će biti predstavljen model za dinamički hibridni problem dodele vezova sa minimizacijom troškova kao i pristup za njegovo rešavanje zasnovan na populacionim metaheuristikama.
Populacione metaheuristike su se pokazale kao najefikasnije metode za razvoj efikasnih sistema podrške odlučivanju koji će pomoći menadžeru terminala da balansira između zahteva za brzom obradom brodova i ekonomski isplativim korišćenjem dodeljenih vezova.
RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic