ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA DECEMBAR 2019. GODINE

UTORAK, 03.12.2019 u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Akademik Dragoš Cvetković, Matematički institut SANU
Zoran Stanić, Matematički fakultet, Beograd
PREDSTAVLJANJE KNJIGE "MATEMATIČKA DOSTIGNUĆA SLOBODANA SIMIĆA"
Knjiga "Matematička dostignuća Slobodana Simića", urednici F. Belardo, D. Cvetković, T. Davidović, Z. Stanić, Akademska misao, Beograd, 2019, daje spisak i prikaz radova i knjiga S. Simića i ekspozitorne tekstove o pojedinim aspektima Simićevog naučnog rada.
Slobodan Simić se bavio spektralnom teorijom grafova i drugim oblastima diskretne matematike. U okviru predavanja prikazaće se izabrane teme i rezultati naučnog rada S. Simića.

UTORAK, 10.12.2019. u 14:15, sala 301f, MI SANU:
Ivan Jezdović, Fakultet organizacionih nauka
SISTEM ZA MERENJE BUKE U SAOBRAĆAJU ZASNOVAN NA MOBILNOM CROWDSENSINGU
U ovom predavanju biće predstavljen sistem za merenje buke u saobraćaju u pametnim gradovima zasnovan na mobilnom crowdsoursingu. Razvijeni sistem obuhvata mobilnu aplikaciju za prikupljanje podataka o buci u saobraćaju primenom oportunističkog i participativnog crowdsensinga, veb aplikaciju za analizu i vizuelizaciju prikupljenih podataka i cloud infrastrukturu za skladištenje podataka. Razvijeni sistem je evaluiran prikupljanjem podataka na pet odabranih lokacija u Beogradu. Izvršeno je preko 4000 merenja. Podaci su analizirani primenom statističkih metoda. Predložen je sistem za podršku odlučivanju zasnovan na rezultatima analize.

UTORAK, 17.12.2019. u 14:15, sala 301f, MI SANU:
Milica Milivojević Danas, Prirodno-matematički fakultet Kragujevac
MEŠOVITA METRIČKA DIMENZIJA GRAFOVA
Predmet ovog izlaganja je nedavno uvedena grafovska invarijanta: mešovita metrička dimenzija. Na početku predavanja će biti uvedena definicija, opis kao i osnovne karakteristike date invarijante koje se mogu naći u literaturi. Zatim će biti prezentovani ilustrativni primeri koji pokazuju mešovitu metričku dimenziju nekih zanimljivih pojedinačnih grafova. U drugom delu predavanja, će biti pirkazani originalni naučni rezultati kandidatkinje, kao i pravci daljeg razvoja.

PETAK, 27.12.2019. u 12:15, sala 301f, MI SANU:
Nemanja Đurić, Uber ATG, Pittsburgh, USA
SELF-DRIVING CARS & AI: TRANSFORMING OUR CITIES AND OUR LIVES
Recent algorithmic and hardware improvements resulted in a number of success stories in the field of Artificial Intelligence (AI) impacting our daily lives. However, despite its ubiquity AI is only just starting to make advances in what may arguably have the largest societal impact thus far, the nascent field of autonomous driving. At Uber ATG we are working tirelessly towards this goal, aiming to transform the way we live and work through advances in self-driving technology, with AI at its core. In this talk I will present some of these efforts and discuss practical considerations for operating autonomous vehicles on our roads in a safe, efficient, and reliable manner.
Zajednički sastanak sa Odeljenjem za matematiku i Studentskim seminarom.
RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic