ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA FEBRUAR 2020. GODINE

UTORAK, 18.02.2020 u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Rade Živaljević, Matematički institut SANU
MATEMATIKA PRAVEDNE RASPODELE
Pravedna raspodela (fair division) kao tema povezuje algebarsku topologiju, kombinatoriku, linearno programiranje, konveskne politope i druge oblasti. Poznati rezultati vezani za ovu temu su Špernerova lema, KKM-teorema (Knaster-Kuratovski.Mazurkievič), teoreme o pravednoj raspodeli obaveza ili dobiti, i dr. U problemu deljenja ogrlice (N. Alon) potrebno je ogrlicu koja se sastoji od n tipova dragih kamenova podeliti na što manji broj delova koje je moguće razdeliti grupi od r "lopova" tako da svaki lopov dobije isti broj dragih kamenova svake vrste. Klasičan rezultat Noge Alona kaže da je n(r-1) preseka ogrlice uvek dovoljno. Prikazaćemo stare i nove (topološke) metode koje se koriste u dokazima teorema o pravednoj raspodeli.

UTORAK, 25.02.2020. u 14:15, sala 301f, MI SANU:
Milica Labus, Fakultet organizacionih nauka
ADAPTIVE E-BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT: EVIDENCE FROM THE FINANCIAL SECTOR
This paper focuses on business continuity management in organizations that use modern e-business technologies: the Internet, mobile computing, e-services, and virtual infrastructure. The aim is to make the shift from traditional Business Continuity Management (BCM) towards “e-Business Continuity Management” (e-BCM) suitable for modern technological environments. We have defined a comprehensive framework for the implementation of an adaptive e-BCM adjustable to changes in the business environment. The framework consists of practical steps for defining elements of a business continuity management system: business impact analysis, risk assessment, and a business continuity plan. We have implemented and evaluated the framework within three financial organizations. The key finding is that Business Impact Analysis and the continual improvement of the Business Continuity Management System are the driving factors for the effective establishment of an adaptive e-BCM. The proposed framework is general, and can be applied to any organization that uses modern e-business technologies.
RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic