ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA JUN 2018. GODINEUTORAK, 05.06.2018. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Theodore Kilgore, Auburn University, USA
BERNSTEIN-TYPE APPROXIMATIONS ON INFINITE INTERVALS
Abstract will be provided later.


UTORAK, 12.06.2018. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Stevan Milovanović, Fakultet organizacionih nauka
USING SOCIAL NETWORK ANALYSIS TO IDENTIFY USER PREFERENCES FOR CULTURAL EVENTS
The subject of this paper is social network analysis and its possible application in the field of culture. The main goal is to investigate the potentials of social network analysis for detecting user profiles and preferences regarding the certain types of cultural events. Data was collected through a mobile application and a survey. The results were analyzed using Ucinet and Vosviewer tools. The results reveal three clusters of events, as well as the most influential users and their preferences towards certain types of cultural events. The obtained results can be used to define future marketing activities, such as customization of offers regarding the identified users' preferences.


PETAK, 22.06.2018. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Raka Jovanović, Qatar Environment and Energy Research Institute, Hamad Bin Khalifa University, Doha Qatar
METODA PRETRAGE FIKSIRANOG SKUPA
U predavanju će biti predstavljen novi tip metaheuristike koji na jednostavan način dodaje mehanizam učenja na Greedy Randomized Adaptive Seach Procedure (GRASP). Osnovna ideja je da se pretraga ne fokusira na specifična rešenja visokog kvaliteta već na elemente koje lokalno optimalna rešenja ovog tipa imaju. Metoda bi bila prvo ilustrovana na primeru trgovačkog putnika, a zatim na dve varijacije problema dominirajućeg skupa sa energijom (Power Dominating Set).
Zajednički sastanak sa odeljenjem za matematiku


UTORAK, 26.06.2018. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Tatjana Davidović, Matematički institut SANU, Beograd
PREDSTAVLJANJE REZULTATA PROJEKTA 174033 I KNJIGA KOJE IH OPISUJU
U programu osnovnih istraživanja tekućeg projektnog ciklusa jedan od projekata koje koordinira Matematički institut SANU je i projekat "Teorija grafova i matematičko programiranje sa primenama u hemiji i računarstvu" pod identifikacionim brojem 174033.
Istraživači angažovani na projektu bave se raznim temama vezanim za teoriju grafova, a posebno za sprektralnu teoriju grafova, i njenim primenama u raznim oblastima. Posebno se ističe grupa iztraživača sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu koja postiže izuzetne rezultate u oblasti primene spektralne teorije grafova u hemiji. Druga tema od interesa za rad na projektu spada u oblast optimizacije i odnosi se na modeliranje raznih problema iz realnog života kao i razvoj efikasnih metoda za njihovo rešavanje. Projekat ima dva prethodnika sličnog sastava i fokusa istraživanja kojima je rukovodio akademik Dragoš Cvetković. Počev od 2003. godine rezultati projekata sumiraju se, ne samo kroz godišnje izveštaje Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, već i u popularnim knjigama koje su dostupne i u elektronskoj formi na sajtu projekta. Poslednja od tri takve knjige je "Cvetković D., Davidović T., Kovačevic-Vujčić V., Simić S.K., Stevanović D. (urednici), "Grafovi, hemija, računarstvo, optimizacija: Zapisi o radu jednog naučnog projekta", Akademska misao, Beograd, 2017.
Predviđeno je da se u izlaganje uključe i akademik Cvetković, kao i rukovodioci podprojekata Boris Furtula, Vera Kovačević-Vujčić i Dragan Stevanović.


RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic