ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA MART 2019. GODINEUtorak, 05.03.2019. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Saša D. Milić, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu
SINTEZA TEORIJA UPRAVLJANJA I PRAKTIČNIH REŠENJA SISTEMA DALJINSKOG NADZORA SA CILJEM DONOŠENJA OPTIMALNIH ODLUKA U ELEKTROENERGETSKOM SEKTORU
Pregled savremenih mernih i dijagnostičkih metoda (off-line, on-line, in-situ…). Opšti koncept daljinskog nadzora. Dijagnostički centar – koncept, strategija, mesto i uloga u EES-u. Višeparametarski sistemi daljinskog nadzora: sistemi za nadzor procesnih parametara generatora, sistemi za nadzor procesnih parametara transformatora, sistemi za nadzor i dijagnostiku u rečnom i železničkom saobraćaju. Modifikovane-prilagođene teorije upravljanja i rizika: asset management, project management, risk management, risk analysis, risk assessment, operational excellence, upravljanje održavanjem (maintenance management), upravljanje otkazima (outage management), upravljanje životnim vekom opreme (life cycle management). Teorije održavanja i procene starenja opreme u elektroenergetskom sektoru: intervencije prilikom kvarova (fix it when it broke), plansko osnovno održavanje (time based maintenance), planirano preventivno održavanje (basic and routine preventive maintenance), korektivno održavanje (corrective maintenance), održavanje po stanju (condition based maintenance), održavanje na bazi pouzdanosti (reliability centred maintenance), održavanje na bazi procene rizika nastanka kvara (risk based maintenance). Pregled otvorenih istraživačkih pitanja i zaključci.Utorak, 12.03.2019. 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Luka Milićević, Matematički institut SANU
DEKOMPOZICIJE KOMPLETNIH HIPERGRAFOVA
Poznata teorema Grejema i Polaka tvrdi da ne postoji particija kompletnog grafa na $n$ čvorova u manje od $n-1$ kompletnih bipartitnih grafova. Prirodno uopštenje ovog tvrđenja za slučaj $r$-grafova je sledeće pitanje: koliki je najmanji prirodan broj $f_r(n)$ takav da se kompletan $r$-graf na $n$ čvorova može podeliti u $f_r(n)$ kompletnih $r$-partitnih $r$-grafova? Alon je 1986. godine pokazao da važi $f_3(n) = n-2$, i da za $r > 3$ važi $A_r n^{\lfloor \frac{r}{2} \rfloor} \leq f_r(n) \leq B_r n^{\lfloor \frac{r}{2} \rfloor}$, za neke pozitivne konstante $A_r\geq B_r$. Ocene za $f_r$ nisu imale asimptotska poboljšanja od tog rezultata.
U ovom predavanju, razmatraćemo slučaj 4-grafova i neke povezane probleme.

Utorak, 19.03.2019. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Zoran Ševarac, Fakultet organizacionih nauka
OKRUŽENJE ZA RAZVOJ SOFTVERA APACHE NETBEANS
Apache NetBeans je jedno od 3 najznačajnija razvojna okruženja za Java platformu, i trenutno jedino okruženje čijim razvojem u potpunosti upravlja programerska zajednica, u okviru najveće zajednice otvorenog koda Apache fondacije. Svoj razvoj je započeo kao studentksi projekat na Univerzitetu u Pragu, da bi kroz par godina bio kupljen od strane kompanije Sun Microsystems, nakon toga kroz akviziciju prelazi u kompaniju Oracle, a od pre dve godine u Apache fondaciju. Prošle, 2018. godine Apache NetBeans je dobio prestižno priznanje Dukes Choice Award kao jedan od najznačajnijih projekata na Java platformi tokom najveće svetske konferencije o Java tehnologijama u San Francisku, Oracle Code One. Pored nesumnjivo velikog značaja za softversku industriju, veliki broj korisnika NetBeans-a je u edukativnom domenu zahvaljujući njegovoj jednostavnosti korišćenja, otvorenosti i velikoj i posvećenoj zajednici.

Utorak, 26.03.2019. u 14:15, Sala 2, SANU, Kneza Mihaila 35
OBELEŽAVANJE 40 GODINA NAUČNOG RADA VELJKA MILUTINOVIĆA
U martu 1979. godine je prof. Veljko Milutinović objavio svoj prvi rad u časopisu koji je posle toga ušao na SCI listu. Tim povodom, govoriće po 5 minuta o svom radu na društveno odgovornim istraživanjima (posle doktorata) sledećih 8 od njegovih 24 doktoranata (većina više ne živi u epsilon okolini MI SANU): Z. Babović, I. Ikodinović, V. Jelisavčić, N. Korolija, M. Kovačević, G. Rakočević, S. Stojanović i Z. Tafa. Govoriće o svojim misijama po 4 minuta (kroz video zapis) i dekani sa 4 američka univerziteta na kojima je V. Milutinović držao predavanja od kojih su studenti dobijali neki kredit za diplomu (INDIANA, PURDUE, MIT, HARVARD). Govoriće po 3 minuta oni koji su mu davali podršku dok je predavao na 4 fakulteta BU, ETF (M. Bojović ili A. Nešković), MAT (N. Mitić ili M. Živković), FON (B. Radenković ili Z. Bogdanović), FFH (S. Miljanić ili A. Jović). Zbog vremenskog ograničenja, verovatno neće govoriti po 2 minuta o svojoj misiji (kroz video zapise) oni koji su hostovali njegova predavanja za studente po Evropi (ali će njihovi zapisi biti dostupni kroz web portal MI SANU): Markram (EPFL), Mutlu (ETH), Dustdar (TUWIEN), Mehofer (UNIVIE). Govoriće po jedan minut kolege iz MI SANU sa kojima je sarađivao na projektu 4M: Z. Ognjanović (dataflow), Ž. Mijajlović (digitalizacija), M. Mihaljević (digtalne paradigme) i Z. Marković (digitalni marketing). Moderator ovog događaja je Miloš Kotlar iz firme ABB. Specijalni gost je Nemanja Trifunović iz firme MAXELER. Sva izlaganja su usmena, iz glave. Korišćenje PowerPoint prezentacija je zabranjeno!
RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic