Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA MART 2021. GODINE

Zbog trenutne epidemiološke situacije, predavanja na seminaru će se održavati na daljinu, a slušaoci mogu da ih prate preko linka https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9SoUTORAK, 02.03.2021. u 14:15, sala 301f, MI SANU
Miloš Simić, Univerzitet u Beogradu
KONTROLA GREŠKE BINARNIH KLASIFIKATORA I NEURONSKI TESTOVI NORMALNOSTI
Tradicionalni binarni klasifikatori mogu imati visoku tačnost, ali frekvencija s kojom daju lažno pozitivne i lažno negativne rezultate nije pod kontrolom korisnika. U mnogim slučajevima jedna od tih grešaka je ozbiljnija, pa su prihvatljivi samo klasifikatori koji tu grešku prave sa verovatnoćom manjom od unapred definisanog praga. Ovo predavanje će predstaviti način da se binarna klasifikacija kombinuje sa testiranjem statističkih hipoteza i tako kontroliše ciljna greška kod već obučenih klasifikatora. Konkretno, biće prikazano kako binarne klasifikatore pretvoriti u statističke testove, izračunati p­vrednosti klasifikacije i pomoću njih ograničiti verovatnoću ciljne greške. Taj pristup će biti ilustrovan na neuronskoj mreži obučenoj za otkrivanje normalnih raspodela na osnovu malih uzoraka. Numerički eksperimenti izvedeni na malim uzorcima sa najviše 100 elemenata pokazali su da su neuronski testovi normalnosti tačniji i daleko moćniji od najčešće korišćenih i najsnažnijih standardnih testova normalnosti: Šapiro­Vilkovog, Anderson-Darlingovog, Liliforsovog i Žark­Beraovog testa, kao i kernelskih testova normalnosti. Pristup o kojem će biti reči ima veoma visok potencijal za primenu u statistici, analizi podataka i mašinskom učenju.

UTORAK, 09.03.2021. u 14:15, sala 301f, MI SANU
Zorica Bogdanović, Fakultet organizacionih nauka
DEVOPS METHODS AND PRACTICES IN IT EDUCATION
Digital transformation and the rapid adoption of e-business models and technologies require full alignment of software development and IT operations to the rapidly shifting needs of their business. For this purpose, DevOps has emerged as a set of practices and tools that rely on the concepts of continuous development, integration, testing, release automation, operations and performance monitoring. IT education needs to comply with this trend, both in the curricula development and the choice of teaching and learning methods. With this in mind, the goal of this research is to develop a conceptual framework for applying DevOps principles and practices in project-based e-learning and provide students with a possibility to learn in an environment similar to the one they will work in. The proposed approach was evaluated within the Department for e-business, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, for the realization of student’ projects in the fields of frontend, backend and full-stack development, internet of things, cloud computing, and IT project management. The results show that students who learn using the proposed approach achieve good results, are satisfied with the quality of the education process, and easily adapt to their working environment.

UTORAK, 16.03.2021. u 14:15, sala 301f, MI SANU
Dušan Barać, Fakultet organizacionih nauka
IT ECOSYSTEMS OF SMART HOMES: HARNESSING AMBIENT INTELLIGENCE AND USER PROFILING
This lecture considers the aspect of smart home IT ecosystems. The main goal is to leverage a modern, flexible smart home by employing concepts and technologies of IoT, artificial intelligence, ambient intelligence, user profiling, and multimedia. The model combines these elements to develop not only an effective platform but also a rich, personalized and unique experience for smart home users. By using ambient intelligence to gather and analyze the environmental data and combine them with user profiles, the system finds the right multimedia content adapted to the user’s needs, based on their habits, time of the day, weather, and other parameters. Further, the system adapts the user’s environment, to make them feel as comfortable as possible, by adjusting the amount of light, movement of the curtains and the room temperature. The evaluation has shown the presented model possesses great potential for gaining new knowledge in the area of smart environment and IoT, enhancing everyday life, as well as innovations in various contexts.

UTORAK, 23.03.2021. u 14:15, sala 301f, MI SANU
Miloš Radenković, Računarski fakultet
MODEL ELEKTRONSKOG POSLOVANJA ZA UČEŠĆE POTROŠAČA NA SRPSKOM TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZASNOVAN NA SMART GRID TEHNOLOGIJAMA
U predavanju će biti predstavljen model elektronskog poslovanja zasnovan na fleksibilnom učešću potrošača na srpskom tržištu električne energije. Cilj je razvoj održivog i primenljivog pristupa koji omogućava učešće domaćinstava i pojedinačnih uređaja na balansnom tržištu i na berzi električne energije korišćenjem smart grid tehnologija i demand-response servisa. Učestvovanjem pojedinačnih domaćinstava i uređaja u balansnom tržištu omogućava se precizna kontrola frekvencije elektroenergetskog sistema, što otvara mogućnosti za eksploataciju obnovljivih izvora električne energije preko fleksibilnijeg i tačnijeg upravljanja fluktuacijama. Predloženi poslovni model prilagođen je poslovnom okruženju i regulativi u Republici Srbiji. Predložena tehnička specifikacija modela sastoji se od distribuirane infrastrukture za povezivanje i koordinaciju velikog broja korisničkih IoT uređaja. Za prikupljanje, analizu i upravljanje podacima u realnom vremenu koriste se analitičke metode i softverski alati bazirani na poslovnoj inteligenciji. Prikazani su rezultati istraživanja i analiza spremnosti potrošača i učesnika na tržištu za primenu predloženog modela.

UTORAK, 30.03.2021. u 14:15, sala 301f, MI SANU
JUBILEJ AKADEMIKA DRAGOŠA CVETKOVIĆA
Akademik Dragoš Cvetković u martu 2021. godine puni 80 godina i ovaj sastanak je posvećen tom značajnom jubileju. O profesoru Cvetkoviću i njegovom naučnom radu govoriće profesori Vera Kovačević Vujčić, Dragan Stevanović, Zoran Stanić, i naučni savetnik Tatjana Davidović. Na kraju će se učesnicima Seminara obratiti akademik Cvetković.
RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic