ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA NOVEMBAR 2020. GODINE

Zbog trenutne epidemiološke situacije, predavanja na seminaru će se održavati na daljinu, a slušaoci mogu da ih prate preko linka https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/AR4aSMvvmadtRSKPFUTORAK, 03.11.2020. u 14:15, sala 301f, MI SANU
Katica R. (Stevanović) Hedrih, Matematički institut SANU
TEOREME O BIFURKACIJI I TRIGERU SPREGNUTIH SINGULARITETA U NELINEARNOJ DINAMICI MEHANIČKIH SISTEMA
Predavanje prikazuje tri osnovne teoreme o bifurkaciji i trigeru spregnutih singulariteta u nelinearnoj dinamici mehaničkih sistema sa spregnutim rotacijama, i neuravnoteženostima, koje je predavač definisao i dokazao. Prikazuju se prvo prosti primeri nelinearnih dinamika mehaničkih sistema, na kojima se daju definicije pojma bifurkacije i trigera spregnutih singulariteta i veza sa relativnim položajima ravnoteže sistema i njihove stabilnosti i gubitka stabilnosti promenom bifurkacionog parametra. Pokazuje se pojava i isčezavanje trigera spregnutih singulariteta i bifurkacije stabilne singularne tačke tipa centra i njeno pretvaranje u nestabilnu singularnu tačku tipa sedla, kao i na pojavu i isčezavanje homokliničke orbite u obliku broja "osam". Prikazuju se fazni portreti i njihova transformacija promenm bifurkacionog parametra, kao i odgovarajuće raslojavanje faznih trajektorija i pojava i isčezavanje separatrisnih faznih trajektorija. Na primerima generalisanih kotrljajnih klatna po krivolinijskim trasama u stacionarnoj, kao i rotirajućoj vertikalnoj ravni oko vertikalne ose konstantnom ugaonom brzinom pokazuju se pojave bifurkacija i trigera spregnutih singulariteta. Izvedena je karakteristična jednačina i grafički pokazana pojava trigera spregnutih singulariteta i definisane dve teoreme. Pokazana je matematička analogija dinamike generalisanih kotrljajnih klatna i dinamike teške materijalne tačke po jednakim krivilinijskim putanjama, kao i da Teoreme o bifutkaciji i trigerima spregnutih singularitteta defiisane za generalisana korljajna klatna mogu da se analogno definišu i za nelinearne dinamike teške materijalne tačke.

UTORAK, 10.11.2020. u 14:15, sala 301f, MI SANU
Sandro Radovanović, Fakultet organizacionih nauka
SPREČAVANJE NEŽELJENE DISKRIMINACIJE U MODELIMA MAŠINSKOG UČENJA
Algoritmi i modeli mašinskog učenja se danas koriste u gotovo svim oblastima života, od zdravstva pa do ličnih asistenata. Međutim, sa razvojem svesti o privatnosti i zaštiti podataka, javila se potreba da se modeli mašinskog učenja prilagode tako da zadovoljavaju koncepte koji dolaze iz društvenih nauka, odnosno koncepte koji nisu matematički. Jedan takav koncept je biti fer. Definisanje pojma biti fer veoma zavisi od konteksta u kojem se donosi odluka, odnosno koji se kriterijumi koriste u odlučivanju, kakva se odluka donosi, koje su posledice odluke, ko je subjekat odluke itd. Ovo predavanje će se odnositi na preslikavanje različitih koncepata fer odluka u matematičke koncepte, kao i različite načine ugrađivanja koncepta fer odluka u algoritme mašinskog učenja. Kako ugradnja bilo kakvog koncepta u algoritme mašinskog učenja mora da ima posledice po tačnost modela, ispitaće se i posledice ugradnje fer odluka u modele mašinskog učenja.

UTORAK, 17.11.2020. u 14:15, sala 301f, MI SANU
Marija Bogićević Sretenović, Fakultet organizacionih nauka
MODEL OSETLJIVOSTI PERFORMANSI BIOMETRIJSKIH SISTEMA U PROCESU AKVIZICIJE OTISKA
Savremeno društvo je inovativno i prati razvoj informaciono komunikacionih tehnologija, ali isto tako nameće i velike promene u ljudskoj svakodnevnici. Digitalna transformacija podrazumeva premeštanje velikog dela ljudskih aktivnosti u digitalnu sferu, gde se kao poseban problem javlja verodostojnost identiteta. Biometrija danas ima veliku primenu u različitim delatnostima, jer je savremeno poslovno okruženje nametnulo utvrđivanje identiteta individue kao svakodnevnu potrebu. Otisak prsta je najstarija biometrijska metoda za autentifikaciju individue, a zahvaljujući trajnosti i jedinstvenosti, ujedno i najzastupljenija u odnosu na sve ostale biometrijske modalitete. Biće prikazani ključni postulati i koncepti biometrijskih sistema, sa posebnim akcentom na proces akvizicije otiska prsta. Glavna i osnovna pretpostavka jeste da je postupak akvizicije, u kombinaciji sa uslovima u kojima se sprovodi, izuzetno važan faktor za uspešnost rada biometrijskog sistema u celini. Ideja je da se može kreirati model koji će omogućiti upravljanje identifikovanim parametrima u postupku akvizicije i na taj način podići opšti kvalitet akviziranog uzorka.

UTORAK, 24.11.2020. u 14:00, sala 301f, MI SANU
Miodrag Mihaljević, Mateamtički institut SANU
ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND THE CONSENSUS PROTOCOL
A problem of developing the consensus protocols in public blockchain systems which spend a combination of energy and space resources is addressed. A technique is proposed that provides a flexibility for selection of the energy and space resources which should be employed by a player participating in the consensus procedure. The technique originates from the cryptographic time-memory-data trade-off approaches for cryptanalysis. The proposed technique avoids the limitations of Proof-of-Work (PoW) and Proof-of-Memory (PoM) which require spending of only energy and space, respectively. Also, it provides a flexibility for adjusting the resources spending to the system budget. The proposed consensus technique is based on a puzzle where the problem of inverting one-way function is solved employing a dedicated Time-Memory-Data Trade-Off (TMD-TO) paradigm. The algorithms of the consensus protocol are proposed which employ certain unconstrained and constrained TMD-TO based inversions. Security of the proposed technique is considered based on the probability that the honest pool of nodes generate a longer extension of the blockchain before its update, and a condition on the employed parameters in order to achieve desired security has been derived.
RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic