ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA NOVEMBAR 2022. GODINE

Predavanja na seminaru mogu se pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So.
Registracija za on-line praćenje predavanja na Seminaru je na linku
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/xzGqvSp7aWbg8WpYX.Utorak, 01.11.2022. u 14:15, Knez Mihailova 36, sala 301f
Pavle Milošević, Fakultet organizaconih nauka
GENERALIZACIJE INTUICIONISTIČKIH FAZI SKUPOVA I IFS-IBA PRISTUP
U prvom delu predavanja, akcenat će biti stavljen na najbitnije generealizacije intuicionističkih fazi skupova (IFS), kao i uopštenja operacija nad njima. Teorija IFS predstavlja nadogradnju na klasičnu teoriju fazi skupova, budući da IFS sadrži informacije i o pripadnosti i o nepripadnosti elementa skupu. U literaturi je predloženo više generalizacija IFS sa različitim matematičkim svojistvima i mogućnostima za primenu. Takođe, određene generalizacije predstravljaju osnovu za terminološku debatu o valjanostima naziva pojednih pristupa.
Drugi deo predavanja će se odnositi na uvođenje interpolativne Bulove algebra (IBA) u teoriju IFS i to kroz dva različita pristupa: uopštenje IFS korišćenjem IBA sa idejom očuvanja intuicionističkih svojstava pristupa (IFS-IBA pristup) i uopštenje Liuovih generalizovanih IFS korišćenjem IBA sa idejom da se očuvaju Bulova svojstva (L-BFS-IBA pristup). U okviru predloženih pristupa ispitaće se validnost zakona isključenja trećeg, kontradikcije i dvostruke negacije. Takođe, pažnja će biti posvećena različitim mogućnostima.

Utorak, 08.11.2022. u 14:15, Knez Mihailova 36, sala 301f i Online
Đorđe Jovanović, Mathematical Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts
VARIABLE NEIGHBORHOOD SEARCH APPROACH TO COMMUNITY DETECTION PROBLEM
Community detection on graphs can help people gain insight into the network’s structural organization, and grasp the relationships between network nodes for various types of networks, such as transportation networks, biological networks, electric power networks, social networks, blockchain, etc. The community in the network refers to the subset of nodes that have greater similarity, i.e. have relatively close internal connections. They should also have obvious differences with members from different communities, i.e. relatively sparse external connections. Solving the community detection problem is one of long standing and challenging optimization tasks usually treated by metaheuristic methods. Thus, we address it by basic variable neighborhood search (BVNS) approach using modularity as the score for measuring quality of solutions. The conducted experimental evaluation on well-known benchmark examples revealed the best combination of BVNS parameters. Preliminary results of applying BVNS with thus obtained parameters are competitive in comparison to the state-of-the-art methods from the literature.
This is the joint work with Tatjana Davidović, Dragan Urošević, Tatjana Jakšić Krüger, and Dušan Ramljak.

Utorak, 15.11.2022. u 14:15, Knez Mihailova 36, sala 301f i Online
Đorđe Stakić, Ekonomski fakultet, Beograd
PRIMENA METODA VNS I GRASP NA REŠAVANJE VEKTORSKOG PROBLEMA PAKOVANJA
Problem pakovanja binova (engl, Bin packing) je poznati NP težak problem koji je najviše razmatran za homogeni slučaj (kada su binovi jednaki) koristeći jednu meru (dužinu). Zadatak je da se zadati skup stavki (ajtema, paketa), spakuje u što manji broj binova (kontejnera). Problem se prelaskom na više dimenzija može uopštiti na dva načina: geometrijsko i vektorsko pakovanje. Ovde se razmatra heterogeno vektorsko pakovanje sa dva tipa ograničenja. Vektorsko pakovanje može da ima primenu u raznim situacijama, ovde je kao primer uzeto pakovanje paketa u kontejnerskom transportu gde se ograničenja odnose na masu i na zapreminu. Ukupna masa i ukupna zapremina paketa u kontejneru treba da bude manja ili jednaka od zadatih granica mase i zapremine tog tipa kontejnera. Razmatraju se tri standardna tipa kontejnera, kao i cene prevoza kontejnera na relaciji Šangaj-Beograd. Funkcija cilja se odnosi na određivanje minimalne cene prevoza skupa paketa. Generisana je sopstvena biblioteka instanci. Problem je rešavan metodama VNS i GRASP, kao i pomoću rešavača CPLEX. Metode su primenjene i na homogeni slučaj vektorskog pakovanja i primenjene na poznate dve biblioteke instanci. Veća biblioteka instanci nije u potpunosti rešenja, tu je dobijeno više novih optimalnih rešenja i pomerene su granice optimalnog rešenja za nekoliko instanci.
Izlaganje je bazirano na doktorskoj disertaciji odbranjenoj jula 2022. godine na Matematičkom fakultetu i na radu u časopisu kategorije M23: Đorđe Stakić, Miodrag Živković, Ana Anokić, A Reduced Variable Neighborhood Search Approach to the Heterogeneous Vector Bin Packing Problem, Information Technology and Control 50(4) (2021), 808-826, https://doi.org/10.5755/j01.itc.50.4.29009.

Utorak, 22.11.2022. u 14:15, Online
Ivana Ljubić, ESSEC Business School of Paris, France
A TAILORED BENDERS DECOMPOSITION APPROACH FOR LAST-MILE DELIVERY WITH AUTONOMOUS ROBOTS
This work addresses an operational problem of a logistics service provider that consists of finding an optimal route for a vehicle carrying customer parcels from a central depot to selected facilities, from where autonomous devices like robots are launched to perform last-mile deliveries. The objective is to minimize a tardiness indicator based on the customer delivery deadlines. We provide a better understanding of how three major tardiness indicators can be used to improve the quality of service by minimizing the maximum tardiness, the total tardiness, or the number of late deliveries. We study the problem complexity, devise a unifying Mixed Integer Programming formulation and propose an efficient branch-and-Benders-cut scheme to deal with instances of realistic size. Numerical results show that this novel Benders approach with a tailored combinatorial algorithm for generating Benders cuts largely outperforms all other alternatives. In our managerial study, we vary the number of available facilities, the coverage radius of autonomous robots and their speed, to assess their impact on the quality of service and environmental costs.
Joint work with: L. Alfandari and M.M. de Silva.

Utorak, 29.11.2022. u 14:15, Knez Mihailova 36, sala 301f i Online
Saša Milić, Elektrotehnički institut Nikola Tesla
PRIMENA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U INDUSTRIJSKOM INTERNETU STVARI
Predavanje u osnovi obuhvata primenu veštačke inteligencije u mrežnom okruženju pametnih uređaja. Predavanje je podeljeno u više sledstveno povezanih celina sa ciljem prikaza jasne slike osnovnih koncepcija interneta stvari (Internet of Things - IoT) u industrijskom okruženju (Industrial Internet of Things - IIoT) i primene algoritama mašinskog učenja (machine learning - ML) sa ciljem unapređenja procesa predikcije, klasifikacije i klasterizacije. Prikazan je vertikalni koncept obrade i analize podataka i informacija i ukratko objašnjen svaki od osnovnih koraka obrade podataka (Data Science - DS). Posebno je dat dublji osvrt na primenu teorije nejasne logike (Fuzzy logic) i neuronskih mreža (Neural networks) u algoritmima odlučivanja (Decision making algorithms). Prikazani su osnovni principi obrade podataka i upravljanja u velikim industrijskim sistemima i mesto u uloga pojedinih ML algoritama u njima.
Sadržaj predavanja:
  1. Industrijske revolucije (pregled i osobine),
  2. Pametna sredina i komunikacioni sistemi,
  3. Internet stvari (IoT),
  4. Industrijski internet stvari (IIoT),
  5. Monitoring sistemi u IIoT-u,
  6. Veštačka inteligencija (AI),
  7. Nejasna (fuzzy) logika,
  8. Algoritmi mašinskog učenja (ML),
  9. Neuronske mreže i duboko učenje,
  10. Perspektive i izazovi.
RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic