ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA OKTOBAR 2017. GODINEUTORAK, 17.10.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Milos Milic, Fakultet organizacionih nauka
POBOLJSANJE OBJEKTNO-ORIJENTISANIH SOFTVERSKIH SISTEMA KORISCENJEM STANDARDA KVALITETA SOFTVERA
Predmet istrazivanja je mogucnost poboljsanja objektno-orijentisanih softverskih sistema koriscenjem standarda kvaliteta softvera. U istrazivanju je dat pregled razlicitih standarda kvaliteta softvera iz oblasti softverskog inzenjerstva, softverskih metrika i alata za staticku analizu kvaliteta softvera koji se operativno koriste u procesu evaluacije kvaliteta softvera. U cilju unapredjenja objektno-orijentisanih softverskih sistema identikovani su razliciti mehanizmi poboljsanja objektno-orijentisanih softverskih sistema (opsti principi projektovanja softvera, principi objektno-orijentisanog projektovanja softvera, strategije projektovanja softvera, paterni projektovanja softvera i metode razvoja softvera) i uspostavljena je njihova veza sa standardima kvaliteta softvera. U istrazivanju je razvijena originalna SilabQOSS (eng. Silab Quality Method for Object-oriented Software Systems) metoda za poboljsanje objektno-orijentisanih softverskih sistema koriscenjem standarda kvaliteta softvera. Predlozena metoda koristi standarde kvaliteta softvera, softverske metrike i alate za staticku analizu kvaliteta softvera. Takodje, metoda koristi prethodno pomenute mehanizme za poboljsanje objektno-orijentisanih softverskih sistema. Posmatrana metoda je podrzana softverskim alatom SilabMetrics koji se moze koristiti samostalno ili se integrisati sa NetBeans okruzenjem za razvoj softvera. Na osnovu izvrsene evaluacije zakljuceno je da se primenom SilabQOSS metode i SilabMetrics alata za staticku analizu kvaliteta softvera omogucava razvoj softverskih sistema koji su stabilniji, jednostavniji za razvoj, odrzavanje i dalju nadogradnju.


UTORAK, 24.10.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Jozef Kratica, Vera Kovacevic-Vujcic, Mirjana Cangalovic
THE STRONG METRIC DIMENSION OF SOME GENERALIZED PETERSEN GRAPHS
In this paper the strong metric dimension of generalized Petersen graphs GP(n,2) is considered. The exact value is determined for the cases n=4k and n=4k+2, while for n=4k+1 an upper bound of the strong metric dimension is presented.


UTORAK, 31.10.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Milos Danilovic, Fakultet organizacionih nauka
UNAPREDJENJE KONSTRUKTIVNIH HEURISTIKA ZA PROBLEME KOMBINATORNE OPTIMIZACIJE U OPERACIONOM MENADZMENTU
Operacioni menadzer koristi skup postupaka ciji je cilj da se poslovi urade brze, jeftinije i kvalitetnije. Naucnici iz oblasti operacionog menadzmenta imaju zadatak da ovi postupci budu izvodljivi i prakticni. Skoro uvek, menadzeri pokusavaju da nesto optimizuju - ili je to minimizacija troskova i potrosnje energije, ili pak, maksimizacija prota, rezultata, performansi i ekasnosti. Medjutim, nije uvek moguce pronaci optimalna resenja. U praksi, menadzer mora da se zadovolji sub-optimalnim resenjima, ili cak, samo sa resenjima koja su dopustiva, zadovoljavajuca, robustna, i ostvariva u razumnom vremenu. Ovakva resenja se dobijaju primenama heuristika, koje mogu biti konstruktivne, heuristike poboljsanja ili hibridne. Predavanje se odnosi na istrazivanje mogucnosti za unapredjenje konstruktivnih heuristika za NP-slozene probleme kombinatorne optimizacije u operacionom menadzmentu. Predstavljen je novi generalizovani konstruktivni algoritam koji omogucava da se raznovrsne heuristike formiraju izborom njegovih argumenata. Takodje je uvedeno opste okruzenje za generisanje permutacija, koje formira vezu izmedju enumeracije permutacija i koraka u konstruktivnim heuristikama umetanja. Predlozen je skup argumenata generalizovanog algoritma koji omogucuje paralelno pracenje vise parcijalnih resenja za vreme izvrsavanja algoritma. Mogucnosti i prednosti generalizovanog algoritma su predstavljene kroz njegovu primenu na problem formiranja celija u proizvodnim sistemima, problem rasporeda proizvodnih celija i problem redosleda poslova u liniji. Novi pristup daje resenja koja nadmasuju najbolje poznate rezultate iz literature.


RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic