ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA OKTOBAR 2019. GODINE

SREDA, 02.10.2019 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandra Ćiprijanović, Matematički institut SANU
PRIMENA MAŠINSKOG UČENjA U ASTRONOMIJI


Na predavanju će se kratko osvrnuti na dosadašnji naučni rad A. Ćiprijanović uz poseban fokus na trenutni rad u oblasti mašinskog učenja. Mašinsko učenje omogućava sistemima da samostalno uče i napreduju kroz iskustvo (bez eksplicitnog programiranja), koristeći veliku količinu podataka i primera na osnovu kojih donose zaključke. Popularnost mašinskog učenja strahovito raste i našla je veoma veliki broj primena u astronomiji, kao jednoj od nauka sa najvećim brojem podataka koje je potrebno obraditi. A. Ćiprijanović koristi duboko učenje (kao podskup mašinskog učenja koji koristi višeslojne neuronske mreže) za klasifikaciju slika interagujućih galaksija. Ovom tehnikom moguće je istrenirati neuronsku mrežu da razlikuje slike galaksija koje se sudaraju od galaksija koje nisu u interakciji. Važnost ovakvih metoda i buduće primene su velike, od boljeg razumevanja procesa interakcije i sudaranja galaksija, do automatizacije procesa pronalaženja objekata u velikim pregledima neba.

Zajednički sastanak sa Odeljenjem za mehaniku

Utorak, 22.10.2019. u 14:15, sala 301f, MI SANU:
Tibor Lukić, Fakulet tehničkih nauka Novi Sad
ENERGY MINIMIZATION MODELS IN TOMOGRAPHY IMAGE RECONSTRUCTION


Energy minimization models are often used in many image processing problems. The basic concept of this approach will be presented and discussed. Incorporating a priori information about the solution into the energy minimization model is called regularization. Special focus will be devoted to the development and analysis of possible regularization functions. The parallel beam projection geometry in tomography image reconstruction will be considered and the corresponding energy minimization model will be analysed. Often used regularizations, but also recently proposed ones, for tomography reconstruction will be discussed.Utorak, 29.10.2019. u 14:15, sala 301f, MI SANU:
Miodrag Živković, Marko Carić, Matematički fakultet, Beograd
EFIKASNI POSTUPAK ZA ODREĐIVANjE BROJA NEEKVIVALENTNIH BULOVIH I VEKTORSKIH INVERTIBILNIH BULOVIH FUNKCIJA ZA ČETIRI GRUPE TRANSFORMACIJA ULAZA, ODNOSNO IZLAZA


Analizira se broj U(n) neekvivalentnih Bulovih funkcija od n promenljivih i broj V(n) neekvivalentnih vektorskih Bulovih funkcija od n promenljivih sa n izlaza, kada na ulaz i izlaz deluje jedna od četiri grupe transformacija: permutacije promenljivih, permutacije i komplementiranje, invertibilne linearne i invertibilne afine transformacije. Problem je suštinski rešen pre oko 50 godina određivanjem izraza za ciklusne indekse ove četiri grupe, pošto je određivanje U(n) i V(n) kada se zna ciklusni indeks na prvi pogled jednostavno. Međutim, sve do nedavno većina brojeva U(n) i V(n) je određena samo za male vrednosti n, do 6, jer su izrazi za ciklusne indekse vrlo složeni. Problem je praktično rešen uprošćavanjem i uniformisanjem sva četiri izraza za ciklusni indeks, i korišćenjem odgovarajućih prethodno izračunatih tabela. Na taj način pomenuti brojevi izračunati su za vrednosti n koje prelaze 30.


RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic