ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Combinatorics, Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Kombinatorika, Geometrija, Topologija, Algebra (KGTA)

PLAN RADA ZA JANUAR 2020:UTORAK, 14.01.2020. u 14:00, Matematički fakultet, sala 844 (5. sprat)
Marija Jelic Milutinovic
KOMPLEKSI UPARIVANJA
Kompleksi uparivanja grafova predstavljaju vazan pojam kombinatorne topologije. Za dati graf G, kompleks uparivanja (eng. matching complex) se definise na sledeci nacin: svakoj ivici grafa odovara teme kompleksa M(G), a svakom uparivanju ivica, tj. svakom skupu po parovima nesusednih ivica grafa, pridruzujemo odgovarajuci simpleks u M(G). Poznati rezultati ispituju razna homotopska, homoloska i kombinatorna svojstva i primene ovih kompleksa. Na predavanju ce biti prikazan novi pristup kompleksima uparivanja koji su kombinatorne mnogostrukosti. Takodje, bice prikazani novi rezultati u vezi topologije kompleksa uparivanja za neke klase grafova, dobijeni primenom specijalne verzije diskretne teorije Morsa (Matching Tree Algorithm). Predavanje se zasniva na radovima predavaca sa Margaret Bayer i Bennet Goeckner, kao i sa Julliane Vega, Alex McDonough i Helen JennePredavanja imaju pregledni karakter i namenjena su najširem krugu slušalaca