ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Combinatorics, Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Kombinatorika, Geometrija, Topologija, Algebra (KGTA)

Plan rada za jun 2016:Ponedeljak, 27.06.2016. u 12:00, soba 301f, MI SANU:

Marko Stošić, Matematički institut SANU, Beograd
OTVARANJE SASTANKA
Rezime: Na ovom seminaru predavanja ce odrzati polaznici izbornog predmeta "Odabrane poglavlja geometrije i topologije" na Matematickom fakultetu, i predstavice po jedan rad na temu kategorifikacije polinomijalnih invarijanti grafova i cvorova.

Katarina Čojbašić
HROMATSKI POLINOM ZA GRAFOVE I NJEGOVA KATEGORIFIKACIJA
Rezime: U ovom predavanju bice predstavljen hromatski polinom za grafove, kao i konstrukcija njegove kategorifikacije - lancastog kompleksa cija je Ojlerova karakteristika jednaka hromatskom polinomu.

Nikola Milinković
KATEGORIFIKACIJA DZONSOVOG POLINOMA POMOCU KOBORDIZAMA
Rezime: U drugom predavanju bice predstavljen analogan lancasti kompleks u slucaju cvorova i njihovog Dzonsovog polinoma. Akcenat ce biti na topoloskoj konstrukciji veome opste kategorije kobordizama kao i nekih minimalnih topoloskih relacija koje ti kobordizimi treba da zadovoljavaju, tako da dobijeni lancasti kompleks bude i homotopska invarijanta cvora.
Predavanja imaju pregledni karakter i namenjena su najširem krugu slušalaca