ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Combinatorics, Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Kombinatorika, Geometrija, Topologija, Algebra (KGTA)

PLAN RADA ZA MART 2020:PONEDELJAK, 09.03.2020. u 12:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Jelena Ivanović
EFEKAT TRUNKIRANJA POLITOPA POMOĆU SUMA MINKOVSKOG
Sumiranje Minkovskog je jedna od najelementarnijih operacija nad skupovima tacaka, pa time i nad politopima kao konveksnim omotačima svojih temena. Medjutim, i pored njene jednostavnosti, rezultat joj je intuitivno vrlo nepredvidiv u opštem slučaju sabiranja više različitodimenzionalnih politopa sa velikim brojem temena. Uz pomoć ove operacije definisane su poznate familije zonotopa i nestoedara, ali do sada nema rezultata koji definise vezu izmedju ove operacije i operacije trunkiranja politopa u datoj strani. Naime, postavlja se pitanje koji politop treba sabrati sa zadatim proizvoljnim politopom, ne bi li njihov zbir bio trunkacija zadatog politopa u zadatoj strani, do na kombinatornu (normalnu) ekvivalenciju. Na predavanju ćemo odgovoriti na ovo pitanje i ilustrovati direktnu primenu ovog rezultata u generisanju familije prostih politopa proširenog intervala nestoedara, tj. geometrijskoj realizaciji simplicijalnih kompleksa sačinjenih od višestruko ugnježđenih skupova.Predavanja imaju pregledni karakter i namenjena su najširem krugu slušalaca