ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Combinatorics, Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Kombinatorika, Geometrija, Topologija, Algebra (KGTA)

PLAN RADA ZA MAJ 2021:ČETVRTAK, 06.05.2021. u 12:00, Online
Jelena Ivanović
UPOZNAJMO PROGRAM POLIMEJK, PRIJATELJA SVIH LJUBITELJA POLITOPA (3)
Reč je o moćnom softverskom alatu koji je primarno namenjen proučavanju kombinatornih i geometrijskih svojstava konveksnih politopa. U novijim verzijama pruža raznovrsne mogućnosti i za rad sa simplicijalnim kompleksima, lepezama, grafovima, torusnim varijetetima i mnogim drugim objektima. Uz podršku Polimejka, koji poseduje preko 230 funkcija za rad sa politopima, moguća je analiza ili izračunavanje svih karakteristika koje se mogu pridružiti jednom politopu (dimenzija, skup temena, skup pljosni, mreža strana, f-vektor, graf, jednačine graničnih poluprostora, normalni konusi, lepeza itd.), kao i utvrđivanje odnosa sa drugim politopima (testiranje da li je kobinatorno ili normalno ekvivalentan drugom politopu i sl.). Niz od nekoliko predavanja, daće neophodna tehnička uputstva i savete koji su potrebni da bi se Polimejk počeo koristiti, kao i razne ideje za dalji efikasan samostalni rad. Na prvom predavanju, za koje nije neophodno predznanje o Polimejku, upoznaćemo se sa načinom rada u ovom alatu kroz interaktivnu komandnu liniju. Pre nego demonstriramo par jednostavnih uvodnih primera, upoznaćemo se i sa operativnim sistemom Linuks koji podržava rad u Polimejku. Daćemo samo neophodne tehničke instrukcije i pregled komandi koje su nam neophodne za dalji rad.Predavanja imaju pregledni karakter i namenjena su najširem krugu slušalaca