ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν
Đ. Vukomanović

ĐORĐE VUKOMANOVIĆ

(1946 - 2021)

Đorđe Vukomanović, а retired associate professor at the Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade, was a long-term collaborator of the Mathematical Institute, and the chairman of the Seminar for Mathematical Logic (1989–2000, with Aleksandar Kron, and 2000 - 2011, with Kosta Došen).
He defended his PhD thesis "Implikacije i mreže" ("Implication and Nets", supervised by Aleksandar Kron) in Faculty of sciences and mathematics, University of Belgrade, in 1985. His research focus was on implicative algebras. He was a polyglot and translated the book "O logics matematycznej i metodzie dedukeyjnej" ("Introduction to Logic and to the Methodology of Deductive Sciences") by Alfred Tarski into Serbian.

Đorđe Vukomanović in a class at the Mathematical Grammar School in Belgrade (1973)


 

Bibliography of Dr Djordje Vukomanović

Theses

 1. Implikacija i mreže (Implication and lattices), Magistarska teza odbranjena 16. decembra 1981.g. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1981.
 2. Implikacija i mreže - ogled o implikaciji (Implication and lattices - An Essay on implication), Doktorska disertacija odbranjena 28. juna 1985.g. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1985.
Books and chapters
 1. Uvod u matematičku logiku i metodologiju matematike, A. Tarski; prevod s engleskog Dj. Vukomanović, M. Ašić, redakcija prevoda V. Dajović. Beograd, Rad 1973.
 2. Mirjana Borisavljević, Silvia Ghilezan, Predrag Janičić, Aleksandar Krapež, Miloš Kurilić, Žarko Mijajlović, Zoran Marković, Zoran Ognjanović, Jovanka Pantović, Zoran Petrić, Miomir S. Stanković, Radomir S. Stanković, Ivan Stojmenović, Djordje Vukomanović, History of Mathematical Logic in Serbia in: Logic in Central and Eastern Europe History, Science, and Discourse, Andrew Schumann (edt), University Press of America,470--495, 2013.
 3. Medjunarodne matematičke olimpijade, M. Ašić, M. Božić, Lj. čukić, V. Janković, Z. Kadelburg, V. Mićić, L. Milin, J. Vukmirović, Dj. Vukomanović. - Beograd, Društvo matematičara, fizičara i astronoma SR Srbije, Prvo izdanje 1977, drugo dopunjeno izdanje 1986.
 4. 60 zadataka za XIX internacionalnu matematičku olimpijadu, M. Ašić, M. Božić, Dj. Vukomanović, Dj. Dugošija, V. Janković, D. Janković, M. Jevtić, V. Kovačević, Z. Kadelburg, L. Milin, M. Mršević, S. Ognjanović, E. Udovičić, Lj. Čukić. - Beograd, Društvo matematičara, fizičara i astronoma SR Srbije, 1979.
 5. Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz Matematike I, V.Mićić, D. Jugović-Stojanović, Dj. Vukomanović. - Beograd, Naučna knjiga, 1984, Drugo izdanje 1987, Treće izdanje 1992, Gradjevinski fakultet, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje: Matematika 1, Matematika 2 -Zbirka rešenih ispitnih zadataka, Izdanje Gradjevinski fakultet i Krug, Beograd 1999.
 6. Zbirka zadataka i testova iz matematike za pripremanje prijemnog ispita za upis na tehničke i prirodno-matematičke fakultete, Dj. Vukomanović, D. Georgijević, A. Zolić, Dj. Jovanov, M. Lazić, M. Merkle, M. Miličić, R. Radovanović, Z. Radosavljević, Z. Šami. Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1994. Drugo dopunjeno izdanje 2000.
 7. Matematika i logika - retrospektiva i perspektive, Prevod za "Nolit", zajedno sa J. Bulatović knjige Mathematics and Logic - Retrospect and Prospects by M. Kac and S. Ulam, Frederick A. Praeger Publishers, New York 1968, koji nije štampan.
 8. Zbirka zadataka iz Matematičke logike za učenike Matematičke gimnazije (skripta), Beograd 1974.
 9. Zbirka rešenih zadataka iz vektorske algebra (skripta), Beograd 1975, koautor sa S. Topalović, D. Jugović-Stojanović, D. Stojšić.
 10. Zbirka rešenih zadataka iz linearne algebre (skripta), Beograd 1975, koautor sa S. Topalović, D. Jugović-Stojanović, D. Stojšić.
 11. Zbirka zadataka iz Matematike I (skripta), Beograd 1976, koautor sa S. Topalović, M. Trifunović, V. Mićić.
Papers
 1. Deductive lattices, The Journal of Symbolic Logic, v.49 (1984),p.681 (Abstract); saopšteno na III konferenciji algebrista Jugoslavije, Beograd, 3-4.12.1982.g. i na Annual Meeting of the Association for Symbolic Logic, 8-9.01.1983., Denver (Colorado, USA).
 2. Representation theorems for strict and non-strict deductive implicative algebras, The Journal of Symbolic Logic, v.52(1987),pp.347-348; saopšteno na Logic Colloquium'85 - The European Summer Meeting of the Association for Symbolic Logic, Paris-Orsay, France, 7-13.07.1985.
 3. 1-deductiveness and non-associative commutative residuated groupoids, Abstracts of the International Congress of Mathematicians 1986, p.58 (Abstract); saopšteno na International Congress of Mathematicians, Berkeley (California, USA), 3-11.08.1986.
 4. Algebraic semantics for 1-deductive relevant implication, The Journal of Symbolic Logic, v. 55(1990), pp.433-434 (Abstract); saopšteno na Logic Colloquium'88 – The European Summer Meeting of the Association for Symbolic Logic, Padova, Italia, 23-30.08.1988.
 5. The separation theorem of the propositional calculus whose Lindenbaum algebra is finitely deductive lattice; saopšteno na The Seventh Balkan Congress of Mathematicians, Athens, Greece, 19-23.12.1983.
 6. Decidability of intuitionistic and classical 1-deductive implicative calculus; saopšteno na V Konferenciji Algebra i Logika, Cetinje, 12-14.06.1986.
 7. Reprezentacija komutativnih neasocijativnih reziduiranih grupoida; saopšteno na VI Konfrernciji Algebra i Logika, Sarajevo, 18-20.06.1978.
 8. 1-deductive BCK-algebras; delovi saopšteni na tri skupa: II Konferenciji Jugoslovenskog seminara za logiku i računarstvo, Ohrid, 28-30.09.1988.; Conference on Algebraic Logic, Budapest (Hungary), 8-14.08.1988.; Summer School and Conference on Mathematical Logic - Heyting'88, Varna (Bulgaria), 13-23.09.1988.
 9. Jedna primena predikatskog računa prvog reda u analitičkoj geometriji; saopšteno na IV Konferenciji Jugoslovenskog seminara za logiku i računarstvo, Dubrovnik, 6-9.09.1990.; takodje saopšteno na Seminaru za matematičku logiku Matematičkog instituta SANU, 27.06.1997.
 10. A remarque on 1-deductive BCK-logic; saopšteno na Konferenciji FILOMAT - 20, Niš, 26-28.09.1991.
 11. An introduction to the theory of 1-deductive BCI-algebras; saopšteno na International Conference on Algebra, Logic and Discrete Mathematics, Niš, 14-16.04.1995.
 12. On 1-deductive BCI-algebras; saopšteno na 9. Kongresu matematičara Jugoslavije, Petrovac na moru, 22-27.05.1995.
 13. Deductive ordered sets; saopšteno na Kurepa's Symposium, Beograd, 27-28.05.1996.; takodje saopšteno 07.03.1997. na Seminaru za matematičku logiku Matematičkog instituta SANU.
 14. A relational Semantics for a substructural logic; saopšteno na VIII International Conference Algebra and Logic '98, Novi Sad, 21-23.09.1998.
 15. On 1-deductive BCH-algebras; saopšteno na Nacionalnoj konferenciji u čast 65 godina života Profesora Slaviše Prešić, Beograd, 24-25.09.1998.
 16. On the logical analysis of the basic notions in connection with differential equations; saopšteno na 10. kongresu matematičara Jugoslavije, Beograd, 21.01.- 24. 01. 2001.
 17. Kripke semantics for 1-deductive implication (by title); Logic Colloquium'89 - The European Summer Meeting of the Association for Symbolic Logic, Berlin (West), 25.07.-03.08.1989.
 18. On the number of restricted distributions of indistinguishable particles into distingushable classes; saopšteno 07.06.1973.g. u Matematičkom institutu SANU.
 19. O nekim tvrdjenjima koja su ekvivalentna principu matematičke indukcije; saopšteno na VIII Kongresu matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije, Priština, 23-27.09.1985.g.
 20. Uvodjenje inverzne funkcije; saopšteno na Republičkom seminaru za nastavu matematike u Beogradu u januaru 1992.
 21. Kvalifikacioni ispit za tehničke fakultete Univerziteta u Beogradu 1991; saopšteno na Republičkom seminaru za nastavu matematike u januaru 1992. u Beogradu.