Mechanics Colloquium

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA OKTOBAR 2020.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 14.10.2020. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miroslava Vukčević, Astronomska opservatorija u Beogradu
RAVNE ROTACIONE KRIVE SPIRALNIH GALAKSIJA OBJAŠNjENE KONSTANTNOM BRZINOM NELINEARNIH TALASA GUSTINE
Rotacione krive zvezdane komponente spiralnih galaksija, kretanje dve i više galaksija i njihova dinamika u klasterima i super-klasterima galaksija, oba problema ukazuju na nedostatak mase na različitim skalama u našem svemiru. U okviru ovog rada, izvešćemo izraz za rotacionu brzinu koristeći nelinearnu teoriju talasa gustine za zvezdanu komponentu i pokazati da ova teroija može da objasni ravnu rotacionu krivu koja se dobija za najveći broj spiralnih galaksija iz posmatranja, zahvaljujući konstantnoj grupnoj brzini solitonskog rešenja. U ovom slučaju, površinska gustina koja je funkcija rastojanja od centra galaksije nije pretpostavljena funkcija kao u svim radovima koji se bave dinamikom spiralnih galaksija, već je dobijena kao rešenje nelinearne Šredigerove jednačine i biće korišćena za određivanje gradijenta gravitacionog potencijala i rotacione brzine. Parametri koji određuju oblik krive rotacione brzine su površinska gustina, amplituda talasa gustine i ugaona brzina rotacije galaksije (diferencijalna rotacija). Kako je oblik krive osetljiv na male promene ovih parametera ova teorija bi mogla biti korišćena za definisanje potpuno novog metoda veoma precizne procene masa galaksija ali i njihovih ugaonih brzina.

SREDA, 21.10.2020. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Srđan Petrović, Institut za nuklearne nauke "Vinča"
SINGULARITETI U KLASIČNOJ DINAMICI ČESTICA U OGRANIČENIM SIMETRIČNIM POTENCIJALIMA – EFEKAT DUGINOG JONSKOG KANALISANJA U KRISTALIMA I NANOCEVIMA
Efektom duginog kanalisanja se sistematski zadnjih oko 30 godina bavi grupa u Laboratoriji za fiziku Instituta za nuklearne nauke ″Vinča″. Kao rezultat, nedavno je objavljena i samostalna obimna naučna monografija kod poznatog izdavača Špringer-Nejčer. Zasnovana je teorija duginog kanalisanja jona u kristalima i nanocevima, kao generalizacija modela, kada je prvi put predloženo postojanje duga u vrlo tankim kristalima. Treba istaći da su nedavno dati i značajni doprinosi u objašnjenju duginog kanalisanja kvantnih čestica.
Moje izlaganje će biti posvećeno klasičnom slučaju i akcenat će biti na matematičkoj problematici koja je prisutna u navedenom fizičkom efektu. Radi se o singularitetima u klasičnoj dinamici u ograničenim simetričnim potencijalima. Ovaj matematički aspekt nije sistematski izučavan u slučaju duginog kanalisanja i pokušaću da formulišem probleme koji bi u tom kontekstu bili interesantni.

Obavezno je nošenje maski i održavanje distance. Broj prisutnih na predavanju ograničen na najviše 10 (uključujući i predavača).

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se sredom sa početkom u 18 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Tatjana Jakšić Krüger
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU