ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

STOCHASTICS WITH APPLICATIONS Seminar

 

PROGRAM


Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/wNBdwnywxpQb9RAEH
Ukoliko ste već registrovani predavanje možete pratiti na sledećem linku (nakon što se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/cQQHaumdsFimvZXQB
Predavanja možete pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cQQHaumdsFimvZXQB/5KxeeGJKug5sAYTkxxi-Dya7hOyXwzVIgcHdH8EQUkPPlan rada seminara Stohastika sa primenama za APRIL 2024.


Četvrtak, 04.04.2024. u 11:00, Online
Stefan Tošić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
FRAKCIONI STOHASTIČKI MODEL PROSTIRANJA AEROSOLNIH TEČNIH KAPLJICA U ZATVORENOM PROSTOR
Posmatrajući frakciono Braunovo kretanje i frakcioni beli šum kao uopštene stohastičke procese u okviru teorije belog šuma, računamo koeficijente njihove haos ekspanzije i dajemo model koji opisuje kretanje aerosolnih tečnih kapljica i izloženost virusu u zatvorenom prostoru.
Model se sastoji od sistema jednačina koje opisuju prostorni položaj pojedinačnog aerosola kao i njegovu brzinu kretanja kroz prostor. Promene stanja položaja i brzine kretanja modelirane su Kaputo-Fabricio (Caputo-Fabrizio) frakcionim izvodom. Najvažniji deo predavanja biće posvećen primeni teorije haos Viner-Itovih ekspanzija, tj. razlaganju u redove po ortogonalnoj bazi sistema jednačina koje čine model. Ovom metodom dalje dolazimo do rezultata koji garantuju egzistenciju i jedinstvenost rešenja u prostoru uopštenih stohastičkih procesa tipa Kondratijeva. Poslednji deo predavanja biće posvećen numeričkim simulacijama gde će biti putem modela analizirano kretanje aerosola u zavisnosti od parametara frakcionog Braunovog kretanja, belog šuma i frakcionog izvoda.

Četvrtak, 18.04.2024. u 14:00, Online
Richard Kenyon, Department of Mathematics, Yale University, USA
THE MULTINOMIAL DIMER MODEL
The dimer model is a model of classical statistical mechanics, studying random perfect matchings ("dimer covers") of graphs. In the 1960's Kasteleyn and Temperley/Fisher showed how to count the number of dimer covers of planar graphs with the determinant of a related matrix. For non-planar graphs, however, counting perfect matchings is known to be #P-hard.
We study a variant of the dimer model, the multinomial dimer model, which is tractable for general graphs. We find formulas for the partition function, limit shapes and fluctuations in some natural settings, including a three-dimensional version of the "Aztec Diamond".

Ljiljana Petrović
Rukovodilac seminara
Petar Ćirković
Sekretar seminara