ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

STOCHASTICS WITH APPLICATIONS Seminar

 

PROGRAM


Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/wNBdwnywxpQb9RAEH
Ukoliko ste već registrovani predavanje možete pratiti na sledećem linku (nakon što se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/cQQHaumdsFimvZXQB
Predavanja možete pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cQQHaumdsFimvZXQB/5KxeeGJKug5sAYTkxxi-Dya7hOyXwzVIgcHdH8EQUkPPlan rada seminara Stohastika sa primenama za JANUAR 2024.


Četvrtak, 11.01.2024. u 11:00, Online
Jelena Jocković, Matematički fakultet, Beograd
KOMBINATORNI PROBLEM SAKUPLJANJA KUPONA - VRSTE REZULTATA I UOPŠTENJA
Kombinarni problem sakupljanja kupona se, u različitim kontekstima, pojavljuje u matematičkoj literaturi od sredine prošlog veka. Na ovaj problem se odnosi više tipova rezultata, kao što su granični rezultati, ili aproksimacije srednjeg vremena čekanja do popunjavanja kolekcije. Problem takođe ima veliki broj raznolikih uopštenja, koja se dobijaju na više načina: promenom cilja sakupljanja kupona (na primer, cilj postaje sakupiti više kolekcija ili sve parove kupona), posmatranjem više kolekcionara i definisanjem nekog odnosa između njih, ili proširivanjem osnovnog skupa kupona kuponima specijalne namene. Na predavanju će biti dat pregled rezultata koji se odnose na ova uopštenja, a detaljnije će biti razmatrana uopštenja koja se dobijaju uvođenjem kupona specijalne namene.

Četvrtak, 25.01.2024. u 11:00, Online
Bojana Todić, Matematički fakultet, Beograd
PROBLEM SAKUPLJANJA KUPONA - VREME ČEKANJA DO KOMPLETIRANJA KOLEKCIJE
Jedan od osnovnih zadataka vezanih za problem sakupljanja kupona je određivanje raspodele vremena čekanja do popunjavanja kolekcije, ili određivanje odgovarajućeg srednjeg vremena čekanja. Na predavanju će, na primerima nekoliko uopštenja problema sakupljanja kupona, biti objašnjeno kako se ove veličine izvode primenom tehnika lanaca Markova (kako se određuje fundamentalna matrica i kakvi se rezultati mogu dobiti iz toga). Biće objašnjeno i kako se prevazilaze numeričke teškoće koje se pojavljuju pri izračunavanju ovih veličina.

Ljiljana Petrović
Rukovodilac seminara
Petar Ćirković
Sekretar seminara