ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

STOCHASTICS WITH APPLICATIONS Seminar

 

PROGRAM


Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/wNBdwnywxpQb9RAEH
Ukoliko ste već registrovani predavanje možete pratiti na sledećem linku (nakon što se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/cQQHaumdsFimvZXQB
Predavanja možete pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cQQHaumdsFimvZXQB/5KxeeGJKug5sAYTkxxi-Dya7hOyXwzVIgcHdH8EQUkPPlan rada seminara Stohastika sa primenama za NOVEMBAR 2023.


Četvrtak, 09.11.2023. u 11:00, Online
Dora Seleši, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
UVOD U TEORIJU BELOG ŠUMA I HAOS EKSPANZIJU UOPŠTENIH SLUČAJNIH PROCESA
Na ovom predavanju ćemo se upoznati sa konstrukcijom prostora belog šuma i uopštenih slučajnih promenljivih, a potom i uopštenih procesa. Centar ove teorije čini Viner-Itova haos ekspanzija slučajnih promenljivih sa konačnom varijansom preko Furije-Ermitskih polinoma, koja se potom koristi za izgradnju prostora test-promenljivih i uopštenih promenljivih od kojih su najpoznatiji Hidini prostori i Kondratijevi prostori. U ovim prostorima je moguće rešavati stohastičke diferencijalne jednačine preko razlaganja u redove po ortogonalnoj bazi, što ćemo ilustrovati na primeru stohastičke talasne jednačine. Takođe ćemo se upoznati sa pojmom Vikovog proizvoda i nekim njegovim osobinama, prvenstveno sa mogućnošću da zameni Itov integral.

Četvrtak, 23.11.2023. u 11:00, Online
Milica Žigić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
STOHASTIČKE EVOLUCIONE JEDNAČINE SA NELINEARNOSTIMA VIKOVOG TIPA
Posmatraćemo nekoliko klasa nelinearnih stohastičkih diferencijalnih jednačina sa nelinearnostima koje proizilaze iz Vikovog proizvoda u okvirima teorije belog šuma. Jednačine koje posmatramo uključuju različite stohastičke verzije poznatih diferencijalnih jednačina, kao što su Fudžita jednačina, Fišer-KPP jednačina i druge. Koristeći teoriju S0-polugrupa, kao i evolucione sisteme dokazujemo postojanje i jedinstvenost rešenja posmatranih klasa stohastičkih PDJ u obliku haos ekspanzija. Dodatno, rešavali smo i linearne neautonomne SPDJ i dali nekoliko primera primene dobijenih rezultata.

Ljiljana Petrović
Rukovodilac seminara
Petar Ćirković
Sekretar seminara