ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za APRIL 2024.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 14h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

Video prenos predavanja možete pratiti putem linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/kdyH6izdfFkxcpe8P/?group=kdyH6izdfFkxcpe8P
Ukoliko želite da aktivno učestvujete (u smislu vaših eventualnih pitanja ili komentara) možete se prijaviti putem registracione forme na ovom linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/gvS3adhP2bTJ8ZuDT

 

Četvrtak, 04.04.2024. u 14:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i On-line
Saša Popović, Filozofski fakultet i Centar za logiku i teoriju odlučivanja Sveučilišta u Rijeci
LAJBNICOV UTICAJ NA LOGIKU I MATEMATIKU U 19. I 20. VEKU
U predavanju će biti rekonstruisana istorija recepcije Lajbnicovih ideja i rezultata u oblasti infinitezimalne, situacione i konceptualne analize (*analysis infinitorum*, *analysis situs*, *analysis notionum et veritatum*) u radovima vodećih matematičara i logičara 19. i 20 veka, od Grasmana, Veronezea i Kantora do Peana, Rasela i Gedela.

Četvrtak, 11.04.2024. u 14:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i On-line
Milos Laban, Elektrotehnicki fakultet, Beograd
JEDAN OPŠTI MODEL MATEMATIČKE BEZBEDNOSTI
U radu se predlaže uvođenje u matematiku novog pojma koji autor naziva „Matematička bezbednost“. Daje se opšte obrazloženje potrebe za takvim metodološkim pristupom. Izložene su osnovne definicije, tvrđenja i sve to je ilustrovano sa nekoliko poznatih primera, koji ukazuju na ispravnost ovakvog pristupa.

Četvrtak, 18.04.2024. u 14:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i On-line
Saša Popović, Filozofski fakultet i Centar za logiku i teoriju odlučivanja Sveučilišta u Rijeci
KRITIČKO PREISPITIVANJE POENKAREOVE ULOGE U ISTORIJI RECEPCIJE INFINITARNE MATEMATIKE
U predavanju će biti rasvetljena uloga Anrija Poenkarea u ranoj fazi recepcije dve, istorijski posmatrano, izuzetno važne i uzajamno suprotstavljene teorije beskonačnih brojeva – Kantorove iz 1870-ih i 1880-ih i Veronezeove iz 1890-ih. Biće ukazano i na doprinose srpskog filozofa i matematičara Branislava Petronijevića ispravnom razumevanju *fin de siècle* nearhimedovske matematike. Predavanje se zasniva na autorovom saopštenju na ovogodišnjoj konferenciji Britanskog društva za istoriju matematike koja je održana na Univerzitetu u Oksfordu (BSHM Research in Progress Conference, The Queen’s College, Oxford).Beograd, 2023.

Sekretar Seminara:
Bojana Lasković
Rukovodilac Seminara:
Prof. dr Miodrag Rašković