ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za MAJ 2024.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 14h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

Video prenos predavanja možete pratiti putem linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/kdyH6izdfFkxcpe8P/?group=kdyH6izdfFkxcpe8P
Ukoliko želite da aktivno učestvujete (u smislu vaših eventualnih pitanja ili komentara) možete se prijaviti putem registracione forme na ovom linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/gvS3adhP2bTJ8ZuDT

 

Četvrtak, 23.05.2024. u 14:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i On-line
Simona Prokić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
VEROVATNOSNO ZAKLJUČIVANJE U TEORIJI FUNKCIONALNIH TIPOVA
Zaključivanje u prisustvu neizvesnosti je našlo primenu u raznim oblastima kao što su računarstvo, veštačka inteligencija, mašinsko učenje, dok je i dalje nedovoljno razvijeno u tipiziranim računima. U literaturi postoji mnogo radova koji su izučavali razne metode za uvođenje nedeterminizma i verovatnoće u tipizirane račune, ali je većina ovih radova imala za cilj da formalizuje izračunavanje u pristustvu neizvesnosti, a ne da formalizuje verovatnosno rezonovanje o tipiziranim programima.
Na predavanju će biti uvedena logika PCL, koja predstavlja formalni model za rezonovanje o tipiziranim programima. Najpre ćemo uvesti Logiku kombinatorne logike (LCL), koja je iskazno proširenje kombinatorne logike sa funkcionalnim tipovima. Predstavićemo jezik, aksiomatizaciju i semantiku logike LCL. Za logiku LCL smo pokazali da je njena aksiomatizacija saglasna i potpuna u odnosu na predloženu semantiku. Zatim, proširujemo jezik logike LCL verovatnosnim operatorima i dobijamo verovatnosno proširenje logike LCL, koje nazivamo logika PCL. Takođe, predstavićemo jezik, semantiku i aksiomatizaciju logike PCL, kao i rezultate saglasnosti i potpunosti aksiomatizacije PCL u odnosu na predloženu semantiku. Predavanje se zasniva na autorovoj doktorskoj disertaciji.


Četvrtak, 30.05.2024. u 14:00, sala 301f, Kneza Mihaila 36 i On-line
Zoran Vidović, Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača
O BERTRANOVOM PARADOKSU
Tema predavanja je problem slučajnog izbora tetive na krugu sa posebnim osvrtom na Bertranov paradoks.
Beograd, 2023.

Sekretar Seminara:
Bojana Lasković
Rukovodilac Seminara:
Prof. dr Miodrag Rašković