ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
RELATIVITY THEORY AND COSMOLOGICAL MODELS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele za APRIL 2024.Ukoliko Ste već registrovani predavanje na daljinu možete pratiti na sledećem linku (nakon što se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/QPYfBbqdhTF5spTAt
Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CyzPn2zriMsWWNzii
Neulogovani korisnici mogu pratiti predavanje na ovom linku (ali ne mogu postavljati pitanja оsim putem poruka):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/yujMwF3JyYqzw6Jth/2m0heDiyDRqBDFTDIItulzyPrdbs5PT8mt_WmgRpRgr
Sreda, 03.04.2024. u 12:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36 i Online
Bojan Nikolić, Institut za fiziku, Beograd
ZAŠTO TEORIJA POLJA
U ovom predavanju navešćemo činjenice koje su dovele do razvoja kvantneteorije polja tj. zasto klasična teorija polja nije bila dovoljna. Razvoj nauke i tehnologije u 20. veku nam je omogućio takve eksperimente koji su nam svojim rezultatima ukazivali da moramo da "nadogradimo" postojeći formalizam.Sreda, 10.04.2024. u 12:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36 i Online
Marko Vojinović, Institut za fiziku, Beograd
ZAŠTO POLJA U KRIVOM PROSTORU
U četvrtom predavanju ciklusa prodiskutovaćemo pitanje kombinovanja opšte teorije relativnosti i kvantne teorije polja, i probleme koji tada nastaju. Navešćemo razloge zbog kojih kvantna teorija polja nije dobra, i moramo umesto nje da pređemo na teoriju polja u zakrivljenom prostorvremenu. Ukratko ce biti spomenuti Hokingovo zračenje, Anruov efekat, i analiza kosmološke konstante. Konačno, nedostaci teorije polja u zakrivljenom prostorvremenu će nas voditi ka ideji kvantne gravitacije.

Sreda, 17.04.2024. u 12:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36 i Online
Tijana Radenković, Institut za fiziku, Beograd
ZAŠTO KVANTNA GRAVITACIJA?
Formulisanje kvantne teorije gravitacionog polja predstavlja jedan od centralnih nerešenih problema moderne teorijske fizike. Formalizam kvantne teorije polja je uspešno primenjen za kvantni opis elektromagnetne, jake i slabe sile, kulminirajući u Standardnom Modelu elementarnih čestica. Standardni Model odlično opisuje sve negravitacione pojave na energetskim skalama dostupnim trenutnim eksperimentima. Međutim, kvantna teorija ne toleriše kuplovanje sa klasičnom teorijom, kao što je Opšta relativnost, i dolazi do nekonzistentnosti u opisu, kao što je narušenje principa superpozicije. Ukoliko se isti metod kvantne teorije polja primeni za kvantni opis gravitacionog polja, rezultat je model koji nije renormalizabilan, zavisi od beskonačnog broja slobodnih parametara, i zbog toga gubi prediktivnu moć. Ovaj problem je moguće rešiti jedino formulisanjem UV-kompletne teorije kvantne gravitacije. U nedostatku eksperimentalnih podataka na skalama bliskim Plankovoj skali, koji bi sugerisali oblik i osobine UV zatvaranja teorije, razvijeno je mnogo teorijskih pristupa problemu, svaki sa svojim prednostima i manama. Neki od najuticajnijih i najviše razvijanih pravaca istraživanja su teorija struna, kvantna gravitacija na petljama, nekomutativna geometrija i nekomutativna gravitacija, kauzalne dinamičke triangulacije, teorija kauzalnih skupova, itd.

Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati po najavi: sredom u 12:00h, sala 301f Matematikog instituta SANU, III sprat, Knez Mihailova 36.


prof. dr Žarko Mijajlović
Rukovodilac seminara
Nikola Mutavdžić
Sekretar seminara